ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

конкурси

Поступак спровођења интерног и јавног конкурса мора бити у пракси такав да омогући да на извршилачка радна места и положаје у државној управи дођу они који су најспособнији.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарствима, органима управе у саставу министарства, посебним организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа оглашава Служба за управљање кадровима, а спроводи конкурсна комисија коју именује руководилац органа.

Служба за управљање кадровима оглашава јавни конкурс у случајевима када положај попуњава Влада, а конкурсну комисију за сваки појединачни случај именује Високи службенички савет.

(Изводи из Закона о државним службеницима)

претрага