ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Акти савета

Правилник о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављање послова, односно вршење дужности

Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2018. годину

Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника са разлозима за њено доношење 24.3.2018.

Одлука о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника 23.5.2018.

Одлука о допуни пословника Високог службеничког савета

Пословник Високог службеничког савета

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места - Правилник је престао да важи 24.1.2019. године - види: чл. 59. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима - 2/2019.

Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места - Правилник је престао да важи 24.1.2019. године - види: чл. 59. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима - 2/2019.

Одлука о повезаним лицима с чланом конкурсне комисије

Измена и допуна Кодекса понашања државних службеника  

Кодекс државних службеника  

Закључак у вези ослобађања обавезе полагања стручног испита

Извештај о поштовању кодекса понашања државних службеника за 2015. годину

Извештај о поштовању кодекса понашања државних службеника за 2016. годину

претрага