ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Предавачи

Након расписаног јавног позива запосленима у државним органима и стручњацима из области значајних за рад државне управе, који су заинтересовани за реализацију обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника за учешће у поступку избора лица за реализацију појединих обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника, и спроведеног поступка избора реализатора, директор Службе за управљање кадровима је на предлог комисије, у складу са Уредбом о стручном усаврсавању државних службеника, утврдио листу лица која испуњавају све услове у погледу стручне оспособљености за реализатора обука/програма Службе за управљање кадровима.

УВОДНИ ПРОГРАМИ

Радни односи у државним органима
Реализатор: Дедијер Ивана

ПРОГРАМ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Управљање пројектним циклусом
Реализатор: Станојевић Сања

Увођење у посао

Реализатори: Дедијер Ивана
Лазовић Ивица

Заштита узбуњивача
Реализатор: Шарац Маријана
Заштита права потрошача
Реализатор: Праизовић Невена
Вештина комуникације у пословном окружењу
Реализатор: Драгосавац Татјана
Електронска пословна комуникација
Реализатор: Шошевић Звонко
Интеркултурна коминикација
Реализатори: Бекчић Пјешчић Гордана
Милатовић Људмила
Павловић Снежана
Јавни наступ
Реализатор: Павловић Снежана
Односи са јавношћу
Реализатори: Бекчић Пјешчић Гордана
Дамњановић Снежана
Обрада текста
Реализатори: Алексић Јован
Димитријевић Дијана
Табеларне калкулације
Реализатори: Абрамовић Снежана
Алексић Јован
Дубовац Зоран
Базе података
Реализатори: Алексић Јован
Дубовац Зоран
Презентације
Реализатори: Алексић Јован
Димитријевић Дијана
Информације и комуникације
Реализатор: Алексић Јован
Обрада текста - напредни ниво
Реализатор: Димитријевић Дијана
Табеларне калкулације - напредни ниво
Реализатори: Абрамовић Снежана
Дубовац Зоран
Базе података - напредни ниво
Реализатор: Дубовац Зоран
Табеларне калкулације - пивот табеле
Реализатор: Абрамовић Снежана
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој
Реализатори: Дедијер Ивана
Драгосавац Татјана
Ђорђевић Јелена
Модеран концепт развоја људских ресурса и инструменти развоја
Реализатори: Грубић Нешић Лепосава
Драшковић Славка
Станковић Александра
Увод у управљање квалитетом
Реализатор: Стојковић Дејан
Управљање променама и руковођење
Реализатори: Гњатовић Драгана
Грубић Нешић Лепосава
Драшковић Славка
Управљање стресом
Реализатори: Вуковић Снежана
Лукић Зорица
Вештине комуникације и решавања конфликата
Реализатори: Драгосавац Татјана
Лукић Зорица
Станковић Александра
Управљање тимом
Реализатори: Вуковић Снежана
Драшковић Славка
Доношење одлука
Реализатори: Драшковић Славка
Митровић Славица
Управљање временом и вођење састанака
Реализатори: Гњатовић Драгана
Драгосавац Татјана
Драшковић Славка
Митровић Славица
Јавни наступ и вештине презентације
Реализатори: Живојиновић Наташа
Павловић Снежана
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Тренинг тренера (ТоТ) - развој вештина презентације и комуникације
Реализатор: Ђорђевић Јелена
Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој
Реализатори: Дедијер Ивана
Драгосавац Татјана
Ђорђевић Јелена
Методе развоја запослених
Реализатори: Драшковић Славка
Живојиновић Наташа
Коучинг као инструмент развоја
Реализатори: Драгосавац Татјана
Драшковић Славка
Живојиновић Наташа
Томић Светлана
Менторство као инструмент развоја
Реализатор: Живојиновић Наташа
Оцењивање у функцији развоја запослених
Реализатор: Томић Светлана
Компетенције и развој државних службеника
Реализатор: Томић Светлана
Како мотивисати запослене?
Реализатор: Томић Светлана
Изградња организационе културе у функцији развоја запослених
Реализатор: Драшковић Славка
претрага
календар