ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Стручно усавршавање
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Стручно усавршавање

Савремена теорија и пракса управљања људским ресурсима велику пажњу придаје концепту перманентног професионалног усавршавања запослених. Како је обука најважнија инвестиција у запосленог, Центар за стручно усавршавање настоји да својом делатношћу одговори изазовима савремених тенденција управљања људским ресурсима у области едукације, али и сложеним процесима професионализације државне управе. Верујући да само на систематичан и добро планиран начин можемо остварити циљеве, наше активности су усмерене на:

  • анализу потреба за обуком, на основу које се прецизно идентификују теме и пратећи садржаји будућих обука
  • планирање и програмирање општег стручног усавршавања којима се додатно операционализују садржајни, методолошки и финансијски аспекти планираних обука
  • организацију и реализацију које имају за циљ свеобухватну и детаљну припрему и спровођење Програма општег стручног усавршавања државних службеника
  • евалуацију чијом анализом добијамо повратне информације о квалитету различитих аспеката реализованих обука и њиховом утицају на свакодневни рад државних службеника и извештавање којим информације постају транспарентне и доступне јавности

Полазећи од начела деловања државних службеника да је стручно усавршавање основно право и дужност запослених у државној управи, а вођени амбицијом да обуке учинимо садржајно актуелним и методолошки атрактивним, настојимо да сваки државни службеник развије своје потенцијале, усавршава знања и вештине, и тиме сви заједно доприносимо развоју професионалне, стручне и модерне државне управе.

 

 

претрага
календар