ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Архива обука 2016

Лични развој запослених (2016)
 • 23. децембар 2016. године, ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања оцењиваних државних службеника о поступку оцењивања и користима које могу имати од оцењивања.
  Циљна група: Оцењивани државни службеници у органима државне управе који не раде на руководећим радним местима
  Предавачи: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 23. децембар 2016. године
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Oрганизатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 21. децембар 2016. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-14:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Тренинг тренера (2016)

Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 13. децембар 2016. године, ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
  Циљ: упознавање полазника са правима националних мањина која су гарантована позитивно правним прописима, информисање о начину и заштити мањинских права, стицање знања о органима који се тиме баве, стицање знања о националним саветима националних мањина, упознавање са обавезама које РС треба да предузме на путу ка ЕУ, као и подизање свести о правима националних мањина код државних службеника 
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: Љиљана Бекчић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 09:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)

Тренинг тренера (2016)

Лични развој запослених (2016)
 • 9. децембар 2016. године,  КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА                                                                                                         Циљ: Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Наташа Живојиновић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 08-09. децембар 2016. године, ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ И АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Циљ обуке је упознавање државних службеника са основним елементима вишегодишњих скеторских планских и једногодишњих акционих докумената у оквиру програмирања ИПА II.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања програма претприступне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА као и државни службеници који у делокругу свог рада учествују у или доприносе процесу планирања и програмирања подршке у оквиру ИПА II.
  Предавач: Стефана Лилић и Невена Марчета, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 8. децембар 2016. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-14:30
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Тренинг тренера (2016)

Борба против корупције (2016)
 • 7. децембар 2016. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ПРИМЕНА У ПРАКСИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са практичном применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и конкретним искуствима из праксе
  Циљна група: Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
  Предавачи:Гордана Тошовић и Горана Милић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 02. децембар 2016. године, МЕТОДОЛОГИЈА И УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА
  Циљ обуке је стицање знања у вези са фазама управљања инфраструктурним пројекатима у циљу унапређења ефикасности у процесима планирања и спровођења инфраструктурних пројеката.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у државним органима надлежним за инфраструктуру.
  Предавач: Петар Спасић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 1-2. децембар 2016. године, ТВИНИНГ УГОВОРИ


Борба против корупције (2016)
 • 30. новембар 2016. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОБУКА ЗА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са међународним стандардима и праксом Европског суда за људска права поводом заштите узбуњивача у смислу права на слободу изражавања, као и са кључним појмовима прописаним Законом о заштити узбуњивача у циљу бољег разумевања појма узбуњивања, смисла узбуњивања и заштите узбуњивача.
  Циљна група: Овлашћена лица за поступање по пријавама у вези са узбуњивањем.
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 9,00-15,30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 29. новембар 2016. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОБУКА ЗА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са међународним стандардима и праксом Европског суда за људска права поводом заштите узбуњивача у смислу права на слободу изражавања, као и са кључним појмовима прописаним Законом о заштити узбуњивача у циљу бољег разумевања појма узбуњивања, смисла узбуњивања и заштите узбуњивача.
  Циљна група: Овлашћена лица за поступање по пријавама у вези са узбуњивањем.
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 9,00-15,30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 29-30. новембар 2016. године, УЛОГА И ЗАДАЦИ КООРДИНАТОРА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА
  Циљ обуке је оспoсoбљaвaњe државних службеника одговорних за координацију хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за вршење послова из своје надлежности у складу са прописаним процедурама.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Споменка Вирцбургер и Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 28-29. новембар 2016. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I (TAIB) И НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА  (NAPS) У ОКВИРУ ИПА II (2014-2020)
  Циљ: упознавање државних службеника који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ са одговарајућим процедурама, као и правилима за спровођење поступака праћења и вредновања поступака претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма, улогама, задацима и динамиком састанака одбора за праћење и израдом различитих врста извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Дејан Гојковић и Лука Пивљанин
  Време одржавања: 08-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србија, други спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Oрганизатор: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2016)
 • 24-25. новембар 2016. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ: унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора као и упознавање са одредбама новог Закона о инспекцијском надзору
  Циљна група: инспектори и државни службеници надлежни за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавач: Оливера Топалов, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 23. новембар 2016. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - УПОЗНАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА - ПОПУЊЕНО!
  Циљ
  : упознавање полазника са одредбама новог Закона о општем управном поступку.
  Циљна група:
  сви државни службеници
  Предавач
  : др Добросав Миловановић и доц. др Вук Цуцић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Време одржавања
  : 09:00 - 15:00 часова
  Место одржавања:
  Клуб народних посланика, Толстојева 2, Београд
  Координатор:
  Снежана Абрамовић, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима уз подршку ГИЗ програма за правне и правосудне реформе у РС


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 23. новембар 2016. године, СПЕЦИФИЧНОСТИ ИПАРД-а У ОКВИРУ ИПА
  Циљ обуке је упознавање учесника са инструментом за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), основним појмовима и правилима која регулишу област управљања и спровођења ИПАРД-а, институцијама и телима укљученим у систем управљања и спровођења као и њиховим надлежностима у циклусу управљања и спровођења ИПАРД II Програма.
  Циљна група: Новозапослени и државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења ИПАРД II Програма, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Бојана Гладовић и Александра Џипковић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 368
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 17. новембар 2016. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ: Обука се организује у циљу упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Тијана Милошевић , Повереник за заштиту равноправности
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 15. новембар 2016. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављаивања имовине, као и упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима о ступању на функцију и престанку функције
  Циљна група: Руководиоци на положају и лица задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавач: Милица Лазић и Алмира Медуњанин, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 14-15. новембар 2016. године, ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА И РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У КОНТЕКСТУ РЕФОРМЕ ДРАВНЕ УПРАВЕ
  Конференција се организује у циљу размене искустава између Француске и Србије о темама: транспарентност рада јавне управе, карактеристике различитих модела службеничких система, планирање запошљавања и развоја запослених, као и приказ рада различитих школа за администрацију
  Циљна група: Секретари министарстава, начелници одељења за људске ресурсе и други руководиоцима у државној управи
  Предавачи: Жак Рудиер (Jacques ROUDIERE) и Мигуел Родригез (Miguel RODRIGUES), Француска Национална школа за администрацију (ЕНА)
  Време одржавања: 14. новембра од 11,30 до 15,30 часова; 15. новембра од 8,30 до 11,30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, сала Београд
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Oрганизатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, амбасадом Републике Француске у Србији и француском Националном школом за администрацију (ЕНА.


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 10. новембар 2016. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Циљ:
  Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом
  Циљна група: Државним службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државним службеницима који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 09-10. новембар 2016. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 4. новембар 2016. године - ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 3. новембар 2016. године, УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 3. новембар 2016. године: МОБИНГ - СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавачи: Олга Вучковић Кићановић и Снежана Милајић
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 31. октобар 2016. године, УЛОГА ИПА ТЕЛА ТОКОМ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА ИПА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника са појмом и циљевима естерне ревизије и поступком провере система управљања и контроле у институцијама и телима у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ и пројеката финансираних из средстава ИПА.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима у систему управљања претприступном помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.председници локалних самоуправа, руководиоци инститиуција задужених за имплементацију пројеката.
  Предавач: Светлана Новаковић, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске Уније
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2016)
 • Октобар - новембар 2016., Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама
  Циљ и циљна група: развијање знања и вештина државних службеника запослених на пословима планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредовања ефеката јавних политика у државној управи
  Програм се састоји од три обуке:
  26-27. октобар Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката
  7-8. новембар Израда докумената јавних политика
  17-18. новембар Прикупљање, анализа и коришћење података у процесу праћења и вредновања јавних политика
  Време одржавања: октобар-новембар 2016. године
  Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4237, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Програма за правне и правосудне реформе (ГИЗ)

   


Страни језик (2016)
 • 25-26. октобар 2016. године ПРОГРАМ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ: „УЛОГА РУКОВОДИЛАЦА У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ“

  Програм се организује у циљу већег разумевања различитих аспеката улоге руководилаца у оквиру процеса придруживања ЕУ, специфичнe улоге руководилаца у оквиру процеса придруживања и стављање у перпективу улоге лидера у односу на кључне фазе у процесу преговарања.

  Програм тренинга је намењен свима онима који непосредно или посредно учествују у преговарању једног или више поглавља, а разумеју и говоре француски језик.

  Координатор програма: Татјана Драгосaвац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 129.


Борба против корупције (2016)
 • 25. октобар 2016. године, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА-ОСНОВНА ОБУКА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2016)
 • 24-25. октобар 2016. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ: унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора као и упознавање са одредбама новог Закона о инспекцијском надзору
  Циљна група: инспектори и државни службеници надлежни за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавач: Ненад Вујовић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 20-21. октобар 2016. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 18. октобар 2016. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: Ивица Лазовић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 17-19. октобар 2016. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
  Семинар се организује у циљу бољег разумевања поступка јавних набавки и примене правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који су задужени за спровођење јавних набавки, као и свима онима који су укључени у тај процес.
  Предавачи: Далиборка Срећков, Светлана Ражић и  Милош Јовић - Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:00-15:30часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 13. октобар 2016. године, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Циљ: Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.           
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија-Управа царина
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 12. октобар 2016. године, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У КОНТЕКСТУ ИПА
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника надлежних за послове управљање ризицима у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за примену процедура и координацију поступака за управљање ризицима.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима управљања ризицима у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Јелена Николић и Маја Константиновић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2016)
 • 10-11. октобар 2016. године, ИЗРАДА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
  Циљ обуке је упознавање полазника са планирањем, управљањем и надзором над процесом израде и извршења буџета у оквиру програмског буџетирања и повезивања са стратешким планирањем.
  Циљна група: Запослени у јединицама за финансијско-материјално пословање, као и представници осталих организационих јединица који учествују у стратешком, средњорочном и оперативном планирању активности, програмирању IPA средстава, као и руководиоци програма, програмских активности и пројеката.
  Предавачи: Вера Радоичић Саватовић, Милица Илић и Мирјана Станојевић, Министарство финансија, Сектор за буџет
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID BEP пројектом


Јавне финансије (2017)
 • БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Циљ: Јачање капацитета зе економично, ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета и припреме, састављања и подношења финансијских извештаја.
  Време одржавања: 9.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 6. октобар 2016. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за успешно доношење одлука.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Славица Митровић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 5. октобар 2016. године, ОКВИРНИ УГОВОРИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА (БЕНЕФ 2009)
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима БЕНЕФ 2009. Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач:
  Душица Јанић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2016)
 • 04-05. октобар 2016. године, ИЗРАДА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
  Циљ обуке је  упознавање полазника са планирањем, управљањем и надзором над процесом израде и извршења буџета у оквиру програмског буџетирања и повезивања са стратешким планирањем.
  Циљна група: Запослени у јединицама за финансијско-материјално пословање, као и представници осталих организационих јединица који учествују у стратешком, средњорочном и оперативном планирању активности, програмирању IPA средстава, као и руководиоци програма, програмских активности и пројеката.
  Предавачи: Милеса Марјановић, Ана Драговић и Мирослав Бунчић, Министарство финансија, Сектор за буџет

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID BEP пројектом


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 3. октобар 2016. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Циљ: стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља
  Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти
  Предавач: Јасна Вујачић, Координационо тело за родну равноправност
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 30. септембар 2016. године, ИПА II (2014-2020)
  Циљ обуке је упознавање учесника са појмом и наменом Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), правилима за његово програмирање и спровођење.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде или се припремају за рад на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, државни службеници који у делокругу свог рада учествују у или доприносе процесу планирања и програмирања подршке у оквиру ИПА II, као и сви државни службеници који су заинтересовани за упознавање са основама и принципима ИПА II.
  Предавач: Невена Марчета, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 30. септембар -18. новембар 2016. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ СЕПТЕМБАР-НОВЕМБАР 2016.

  Програм у целости описан је у брошури  на веб-сајту Службе.

  Програм укључује обавезне модуле, изборне модуле и додатне програмске активности.
  Обавезни модули су:
  Улога руководилаца у стратешком и финансијсом управљању и координацији јавних политика у државној управи 30.9; Управљање законодавним процесом 7.10; Управљање променама 14.10; Етика и интегритет 18.11;
  Изборни модули (од којих се бирају 3) су :
  Доношење одлука 6.10; Управљање временом и вођење састанака 13.10; Вештине комуникације и решавање проблема 20-21.10; Управљање тимом 3,11; Јавни наступ и вештине презентације 4.11.Управљање стресом 10.11.
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) и кочинг и менторски рад (посебно се договарају).
  Циљна група: државни службеници запослени на неодређено време који раде на руководећим местима у министарствима, службама Владе и посебним организацијама.
  Време одржавања: септембар - новембар 2016. године
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 29. септембар 2016. године: МОБИНГ - СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Олга Вучковић Кићановић и Снежана Милајић
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм обуке за државне службенике на положају (2017)
 • 27. септембар 2017. године, ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ; ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ
  Циљ
  обуке је унапређење вештина комуникације руководилаца које им омогућавају боље представљање себе и органа државне управе у јавности, кроз унапређење вештине презентара, вербалне и невербалне комуникације и интеракције, као и упознавање са протоколраним правилима при државним посетама, правилима пресеанса, дрес кода и културе даривања.
  Циљна група: Руководиоци из органа државне управе и служби Владе
  Предавачи: Ивона Симић, експерт у области управљања људским ресурсима и Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 8,15 -15,30 часова
  Место одржавања: Хотел "Envoy", Чика Љубина 13
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 26-27. септембар 2016. године, КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Циљ: Упознавање полазника са вештинама и техникама спровођења ефикасних и делотворних унутар-министарских и међу-министарских консултативних састанака и јавних расправа, као и моделима за учешће заинтересоване јавности и организација цивилног друштва
  Циљна група:државни службеници који учествују у изради прописа
  Предавачи: Јесенка Чворо, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и Милена Бановић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 26. септембар 2016. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Циљ: Јачање капацитета зе економично, ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета и припреме, састављања и подношења финансијских извештаја.
  Предавач: Олга Костић, Министарство финансија-Управа за трезор
  Време одржавања: 9.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат , сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 22-23. септембар 2016. године, ОСНОВЕ ПРИРУЧНИКА О ПРОЦЕДУРАМА ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ ПРОГРАМИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ семинара је упознавање учесника са основним захтевима хоризонталних процедура и оспособљавање за вршење послова који су прописани предметним правилницима о поступку и начину рада
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима предприступне помоћи ЕУ, управљања ризицима, људским ресурсима и интерне контроле.
  Предавачи: Катарина Гинић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 20-21. септембар 2016. године, УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ (ПРАГ)
  Циљ обуке je стицање основних знања из области јавне набавке робе/опреме према правилима ПРАГ-а. Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ (укључујући и ИПАРД) у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Душица Јанић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 19-20. септембар 2016. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМАУ ОКВИРУ ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ: Стицање основних знања у вези са програмирањем, спровођењем и надзором над поступцима јавних набавки за додељивање бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру програма територијалне сарадње према правилима ПРАГ –а.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ (програми територијалне сарадње) у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Бојана Слујепчевић и Тијана Дидановић, Канцеларија за Европске интеграције
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   

Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 19. септембар 2016. године, КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
  Циљ
  : Упознавање полазника са принципима и основним инфраструктурним елементима модерне електронске управе.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове.
  Предавач: Душан Стојановић, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу
  Време одржавања: 9:00-15:00
  Место одржавања
  : Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 14. септембар 2016. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК-УПОЗНАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА-ПОПУЊЕНО!

  Циљ обуке је упознавање полазника са одредбама новог Закона о општем управном поступку.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: др Добросав Миловановић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Време одржавања: 09:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Клуб народних посланика, Толстојева 2, Београд
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку ГИЗ програма за правне и правосудне реформе у РС


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 13. септембар 2016. године, ИПА Програми територијалне сарадње у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период од 2014 – 2020.године
  Циљ семинара је упознавање учесника са појмом и наменом  програма територијалне сарадње и основним правилима за спровођење.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Кристина Ашковић и Наталија Матуновић Милошевић, Канцеларија за евопске интеграције
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 8. септембар 2016. године, ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА: ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Бојана Чађан, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 06. септембар 2016. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 05. септембар 2016. године, КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ
  Циљ: Унапређење знања и развој вештина за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Ивана Пивалица Дробњак и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 02. септембар 2016. године, КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ
  Циљ: Унапређење знања и развој вештина за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Ивана Пивалица Дробњак и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 01. септембар 2016. године, АНАЛИЗА ПОСЛА
  Циљ: Унапређење знања и развој вештина за спровођење анализе посла, израде описа радних места и разврставање радних места.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места.
  Предавачи: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 30. август 2016. године, ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
  Циљ: упознавање полазника са правима националних мањина која су гарантована позитивно правним прописима, информисање о начину и заштити мањинских права, стицање знања о органима који се тиме баве, стицање знања о националним саветима националних мањина, упознавање са обавезама које РС треба да предузме на путу ка ЕУ, као и подизање свести о правима националних мањина код државних службеника 
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: Љиљана Бекчић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 09:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 23. август 2016. године: МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Наталија Радивојевић Бановић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 15. јул 2016. године,  МЕНТОРСТВО КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Семинар се организује с циљем упознавања полазника са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређења њихових знања и вештина за спровођење менторства у пракси.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде у органима државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници
  Предавачи: Наташа Живојиновић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 301-4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2016)
 • 14-15. јул 2016. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ: унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора као и упознавање са одредбама новог Закона о инспекцијском надзору
  Циљна група: инспектори и државни службеници надлежни за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавачи: Весна Ристић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 11-12. јул 2016. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Циљ обуке је оспобљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
  Предавач: Јован Алексић, овлашћени ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 269
  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

      


Тренинг тренера (2016)

Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 7-8. јул 2015. године - ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ: упознавање са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Тренинг тренера (2016)

Јавне финансије (2016)
 • 4. јул 2016. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 8.15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 4-6. јул 2016. године, ОБРАДА ТЕКСТА–НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке
  је оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 13:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 233
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 30. јун 2016. године: ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА: ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Бојана Чађан, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за упраљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 29-30. јун 2016. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ обуке је упознавање са језичким номотехничким правилима.
  Циљна група: Државни службеници којиучествују у изради нацрта прописа.
  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:45 - 14:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 28-30. јун 2016. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Excell.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: Снежана Абрамовић, сертификовани ЕЦДЛ испитивач
  Време и место одржавања: 9:00-15:15 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 269
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 27. јун 2016. године, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
  Циљ: Унапређење пословног понашања службеника кроз упознавање са специфичностима других култура.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Гордана Бекчић-Пјешчић
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 27-28. јун 2016. године:  УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (ПРАГ)
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ (укључујући и ИПАРД) у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Биљана Јездић, Горан Симуновић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат V, сала 533
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 24. јун 2016. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Циљ обуке је стицање знања у вези са правилима канцеларијског пословања.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 24. јун 2016. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОСНОВНА ОБУКА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 23. јун 2016. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ: Обука се организује у циљу упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Емила Спасојевић, Повереник за заштиту равноправности
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 23. јун 2016. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
  Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.

  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 23-24. јун 2016. године, ОБАВЉАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ИПА ТЕЛИМА – УЛОГА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА
  Циљ: Упознавање интерних ревизора са системом управљања и контроле у телима система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру државне управе.
  Циљна група: Интерни ревизори који ће спроводити интерну ревизију тела одређених за управљање претприступном помоћи.
  Предавачи: Споменка Вирцбургер и Александра Џипковић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2017)

Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 15-16. јун 2016. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са законском регулативом и процедурама којима је уређен рад са националним и страним тајним подацима у Републици Србији, са обавезама органа јавне власти, као и са одговорношћу за неизвршавање обавеза из овог Закона  
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Сања Дашић и Ненад Ковачевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
  Време одржавања: 08:30– 15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2016)
 • 14-15. јун 2016. године, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
  Циљ: Јачање капацитета полазника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова.
  Предавач: Слободанка Марјановић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 13. јун 2015. године, МЕХАНИЗМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
  Семинар се одржава са циљем упознавања полазника са механизмима надзора стања људских права у Републици Србији
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе и други државни службеници 
  Предавач: Јасна Плавшић, Канцеларија за људска и мањинска права 
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 9-10. јун 2016. године, ОСНОВЕ ПРИРУЧНИКА О ПРОЦЕДУРАМА ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ ПРОГРАМИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ семинара је упознавање учесника са основним захтевима хоризонталних процедура и оспособљавање за вршење послова који су прописани предметним правилницима о поступку и начину рада
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима предприступне помоћи ЕУ, управљања ризицима, људским ресурсима и интерне контроле.
  Предавачи: Катарина Гинић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима 


Пословна комуникација (2016)
 • 07. јун 2016. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се организује с циљем унапређења језичке културе државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 8.30-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 06. јун 2016. године, КООРДИНАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ИЗЈАВЕ О УПРАВЉАЊУ СУПЕРВИЗИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ
  Циљ обуке је оспoсoбљaвaњe државних службеника одговорних за припрему Изјаве о управљању у циљу извeштaвања o стaњу систeмa упрaвљaњa и кoнтрoлe кроз примену процедуре за припрему Изјаве о управљању и попуњавања упитника о самопроцени система у циљу припреме за супервизију система од стране надлежних тела.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације припреме Изјава о управљању, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Татјана Драгосавац, 311 39 43, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 3. јун 2016. године - ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Обука се организује у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: Приправници који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Предавач:
  Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 16-17. мај 2016. 2-3. јун 2016. године, СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS ПРОМЕЊЕН ТЕРМИН!
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа.
  Предавач: Тијана Чомић и Владимир Шутић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 9:30 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, други спрат, сала 269
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 2. јун 2016. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета, као и размена искуства израде плана интегритета из првог циклуса
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Милош Мојсиловић и Златко Стојановић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


Пословна комуникација (2016)
 • 1-2. јун 2016. године, ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина полазника у вези са основним правилима пословног понашања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9.00-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић тел: 301-4237
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 27. мај 2016. године, МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ-ПРИПРЕМА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ
  Циљ обуке је јачање капацитета полазника за ефикасније обављање послова који се односе на остваривање међународне сарадње, закључивање и примену међународних уговора.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, закључивања и примене међународних уговора.
  Предавач: др Славољуб Царић, Министарство спољних послова
  Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима 

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 27. мај 2016. године, АНАЛИЗА ОБИМА ПОСЛА У ОКВИРУ ИПА
  Циљ обуке је оспoсoбљaвaњe државних службеника одговорних за координацију хоризонталних питања и других државних службеника у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за вршење анализе обима послова из своје надлежности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Споменка Вирцбургер и Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 26. мај 2016. године - ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Јавне финансије (2016)
 • 25-27. мај 2016. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
  Семинар се организује у циљу бољег разумевања поступка јавних набавки и примене правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који су задужени за спровођење јавних набавки, као и свима онима који су укључени у тај процес.
  Предавачи: Далиборка Срећков, Светлана Ражић и Милош Јовић - Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:15-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 25-26. мај 2016. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ- ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА
  Циљ обуке је упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 24. мај 2016. године, АНАЛИЗА ОБИМА ПОСЛА У ОКВИРУ ИПА
  Циљ обуке је оспoсoбљaвaњe државних службеника одговорних за координацију хоризонталних питања и других државних службеника у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за вршење анализе обима послова из своје надлежности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Споменка Вирцбургер и Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2016)
 • 23-24. мај 2016. године, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
  Семинар се одржава с циљем унапређења капацитета полазника за праћење и вредновање програма и пројеката садржаних у средњорочним и годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима.
  Предавач: Вељко Петровић, тренер за област мониторинга и евалуације
  Време одржавања: 8,00-15,30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 20. мај 2016. године, МОБИНГ - ОБУКА ПОСРЕДНИКА И ЛИЦА ЗА ПОДРШКУ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за вршење посредовања у случајевима мобинга у органима државне управе
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове посредника и лица за подршку
  Предавачи: Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2016)
 • 19-20. мај 2016. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ: унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора као и упознавање са одредбама новог Закона о инспекцијском надзору
  Циљна група: инспектори и државни службеници надлежни за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавачи: Весна Ристић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 18. мај 2016. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавач: Весна Богдановић, Министарство финансија-Управа за трезор
  Време одржавања: 9.30-14.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 • 16-17. мај 2016. године, ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА
  Циљ: стицање основних знања о управном поступку
  Циљна група: Семинар је намењен новозапосленим државним службеницима.
  Предавачи: Данијела Кнежевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 16-17. мај 2016. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 13. мај 2016. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - УПОЗНАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА
  Циљ: упознавање полазника са одредбама новог Закона општем управном поступку
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: др Добросав Миловановић, професор Правног факултета БУ
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Програма за правне и правосудне реформе (ГИЗ)


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 13. мај 2016. године, УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 12-13. мај 2016. године, УВОД У ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА
  Циљ обуке je yпoзнавање држaвних службeника сa њиховим одговорностима у контексту хoризoнтaлних прoцeдурa (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима и неправилностима) у оквиру система за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ,пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Споменка Вирцбургер и Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Тренинг тренера (2016)
 • 12-14. мај 2016. године, ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА (ТОТ) ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Циљ: Унапређење знања у вези са програмским моделом буџетирања као и стицање тренерских знања и вештина потребних у преносу знања другим државним службеницима.
  Циљна група: Аналитичари у Сектору за буџет Министарства финансија.
  Предавач: Ивана Јакир Бајо и Ивона Симић, консуланти на пројекту
  Место одржавања: Хотел "Премиер Аква", Врдник
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку УСАИД БЕП пројекта (USAID Business Enabling Project)

   


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 11-12. мај 2016. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета полазника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: Руководиоци и сви други државни службеници који раде на пословима планирања
  Предавачи: Наташа Милетић
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 11. мај 2016. године, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Циљ: Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.            Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија-Управа царина
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 10. мај 2016. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОБУКА ЗА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са међународним стандардима и праксом Европског суда за људска права поводом заштите узбуњивача у смислу права на слободу изражавања, као и са кључним појмовима прописаним Законом о заштити узбуњивача у циљу бољег разумевања појма узбуњивања, смисла узбуњивања и заштите узбуњивача.
  Циљна група: Овлашћена лица за поступање по пријавама у вези са узбуњивањем.
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 9,00-15,30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 09-10. мај 2016. године, ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И УПРАВЉАЊА УГОВОРИМА (ПРАГ)
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки према правилима ЕУ која се примењују у спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ (укључујући и ИПАРД) у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Биљана Јездић и Горан Симуновић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат V, сала 533
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 5. мај  2016. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
  Семинар се одржава у циљу подизања капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 271
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 05. мај 2016. године, СИСТЕМ И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИПА-УВОДНА ОБУКА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ
  Циљ обуке
  је упознавање новозапослених државних службеника са основним појмовима и правилима која регулишу област управљања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у Републици Србији, институцијама и телима укљученим у систем управљања програмима претприступне помоћи ЕУ као и њиховим надлежностима у циклусу управљања поменутих програма.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, пословима интерне ревизије тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Споменка Вирцбургер и Александра Џипковић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 5. мај 2016. године, МЕНТОРСТВО КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Циљ:
  Упознавање полазника са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређење њихових знања и вештина за спровођење менторства у пракси.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Марија Павић
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Републички секретаријат за јавне политике
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 28. април 2016. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Циљ:
  Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом
  Циљна група: Државним службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државним службеницима који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 27. април 2016. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОСНОВНА ОБУКА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 27-28. април 2016. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са законском регулативом и процедурама којима је уређен рад са националним и страним тајним подацима у Републици Србији, са обавезама органа јавне власти, као и са одговорношћу за неизвршавање обавеза из овог Закона  
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Сања Дашић и Ненад Ковачевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
  Време одржавања: 09:00– 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 26. април 2016. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавач: Весна Богдановић, Министарство финансија-Управа за трезор
  Време одржавања: 9.30-14.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 26-28. април 2016. године, БАЗЕ ПОДАТАКА–НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке је продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег пликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 25. април 2016. године, УПРАВНИ, НАДЗОРНИ И СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У ЗАКОНОДАВНОМ ПРОЦЕСУ
  Циљ: унапређење знања и вештина државних службеника који раде на управним, надзорним и стручним пословима у вези са њиховом улогом у законодавном процесу.
  Циљна група: државни службеници који раде на управним, надзорним и стручним пословима у законодавном процесу
  Предавачи:  Мира Радивојевић, Министарство здравља
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 22. април 2016. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за успешно доношење одлука.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Славица Митровић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 20-21. април 2015. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Циљ: стицање знања о основним принципима уставног уређења Републике Србије и борбе против корупције
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавачи: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и представници Агенције за борбу против корупције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 20-22. април 2016. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 19-20. април 2016. године, ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
  Циљ обуке је унапређење знања и вештине полазника за остваривање свесне и избалансиране комуникације
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Татјана Драгосавац, сертификовани тренер
  Време одржавања: 08:30- 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 19. април 2016. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ обуке је унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја државних службеника.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:15 часова, сала 233, II спрат
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 13-15. април 2016. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА - ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
  Циљ: унапређење капацитета полазника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе могућих и стварних ефеката нових прописа на привреду, грађане и буџет Републике Србије; стицање увида у значај анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавачи:  Драгана Алексић и Марко Пешић, Републички секретаријат за јавне политике
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 13-15. април 2016. године, ОБРАДА ТЕКСТА–НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 13. април -26. мај 2016. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ АПРИЛ-МАЈ 2016. 
  Програм у целости описан је у брошури  на веб-сајту Службе.

  Програм укључује обавезне модуле, изборне модуле и додатне програмске активности.
  Обавезни модули су:
  Улога руководилаца у стратешком и финансијсом управљању и координацији јавних политика у државној управи 13.04; Управљање законодавним процесом 19.04; Управљање променама 26.04; Увод у управљање квалитетом 04.05.
  Изборни модули (од којих се бирају 3) су
  Доношење одлука 22.04; Управљање стресом 28.04; Управљање временом и вођење састанака 11.05; Управљање тимом 13.05; Вештине комуникације и решавање проблема 16-17.05; Јавни наступ и вештине презентације 26.05.
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) и менторски рад (посебно се договарају).
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица у чијем делокругу се обављају аналитички и истраживачки послови/послови планирања/послови креирања и спровођења јавних политика и извештавања о ефектима јавних политика или нормативни послови у министарствима, управама у саставу министарстава, службама Владе и посебним организацијама.
  Време одржавања: април - мај 2016. године
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Јавне финансије (2016)
 • 12. април 2016. године, ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ - ЕФИКАСНА ПРИМЕНА ПРОПИСА
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за ефикасније финансијско пословање са аспекта пореског система.
  Циљна група: Државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима у органима државне управе
  Предавач: Бранислава Јакшић, Министарство финансија, Пореска управа
  Време одржавања: 09:00 -15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 11. април 2016. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Циљ: стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља
  Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 8. април 2016. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Циљ: оспособљавање државних службеника за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 07. април 2016. године, МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ-ПРИПРЕМА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ
  Циљ обуке је јачање капацитета полазника за ефикасније обављање послова који се односе на остваривање међународне сарадње, закључивање и примену међународних уговора.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, закључивања и примене међународних уговора.
  Предавач: др Славољуб Царић, Министарство спољних послова
  Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 06. април 2016. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Циљ обуке је стицање знања у вези са правилима канцеларијског пословања.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 04–05. април 2016. године, СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа.
  Предавач: Тијана Чомић и Владимир Шутић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 9:30 - 15:00 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 04-06. април 2016. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
  Семинар се организује у циљу бољег разумевања поступка јавних набавки и примене правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који су задужени за спровођење јавних набавки, као и свима онима који су укључени у тај процес.
  Предавачи: Далиборка Срећков, Милош Јовић - Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 1. април 2016. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
  Семинар се одржава у циљу подизања капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Пословна комуникација (2016)
 • 30. март 2016. године - ЈАВНИ НАСТУП - ПРОМЕЊЕН ТЕРМИН!
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници који јавно наступају
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II,
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 •  

  30-31. март 2016. године, ОСНОВИ ЗАКОНОДАВНОГ ПРОЦЕСА
  Циљ обуке је развијање знања и вештина потребних за учествовање у законодавном процесу.
  Циљна група: Семинар је намењен новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Милица Баста, Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 09:20 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 30-31. март 2016. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић 011/ 31139 43, snezana.abramovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 29. март 2016. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ОСНОВНА ОБУКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са начином поступња органа власти у циљу пружања информација од јавног значаја и са активностима на даљем унапређењу права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
  Циљна група: Новоименована овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
  Предавачи: Гордана Тошовић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 29. март 2016. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе, ради остваривања права грађана.
  Циљна група: Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
  Предавач: Оља Јовичић, Заштитник грађана
  Време одржавања: 8.30-14.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 28. март 2016. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина запослених за планирање и спровођење процеса стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса.
  Предавач: Јелена Ђорђевић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:15 - 13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4237, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 28-29. март 2016. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 31139 43, snezana.abramovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 25. март 2016. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављаивања имовине, као и упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима о ступању на функцију и престанку функције
  Циљна група: Руководиоци на положају и лица задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавач: Стево Бајић и Алмира Медуњанин, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 24-25. март 2016. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ обуке је упознавање са језичким номотехничким правилима.
  Циљна група: Државни службеници којиучествују у изради нацрта прописа.
  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:45 - 14:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 22. март 2016. године, КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
  Циљ
  : Упознавање полазника са принципима и основним инфраструктурним елементима модерне електронске управе.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове.
  Предавач: Душан Стојановић, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу
  Време одржавања: 9:00-15:00
  Место одржавања
  : Палата Србије, источни улаз, I спрат, сала 129
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 18. март 2016. године, ВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
  Циљ обуке је оспособљавање за самостални рад на ажурирању података у програмској апликацији на информатичкој бази података Централне кадровске евиденције.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама, посебно администраторима информационог система за управљање кадровима.
  Предавач: Милан Радаковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 011/ 30142 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 18. март 2016. године, СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о уређењу и пословима државне управе
  Циљна група:  Новозапослени државни службеници
  Предавач: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 17. март 2016. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
  Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 17-18. март 2016. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Циљ: Оспобљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Јавне финансије (2016)
 • 10. март 2016. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Циљ: Јачање капацитета зе економично, ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета и припреме, састављања и подношења финансијских извештаја.
  Предавач: Олга Костић, Министарство финансија-Управа за трезор
  Време одржавања: 9.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 09. март 2016. године, ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за самосталну израду и ажурирање интернет презентација органа.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима одржавања веб сајтова или припремања садржаја за исти.
  Предавач: Марија Кујачић, Дирекција за електронску управу
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, трећи спрат, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 08-09. март 2016. године, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗРАДА И ПРИМЕНА ПРОПИСА
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за активно учешће у процесу израде нацрта прописа.
  Циљна група: Државни службеници којиучествују у изради нацрта прописа
  Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II,
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301 4237,
  Организатор: Служба за управљање кадровима 

  .


Управљање људским ресурсима (2016)
 •  

  07. mart 2016. године, МОБИНГ - СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања полазника са основним елементима Закона о спречавању злостављања на раду и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду 
  Циљна група: Сви државни службеници 
  Предавачи: Снежана Милајић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273 
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 3-4. март 2016. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
  Циљ: омогућити полазницима боље разумевање сопствене личности на темељу самопроцене и схватања улога и понашања које појединци заузимају у тиму и организацији
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници
  Предавач: Јелена Ђорђевић, сертификовани тренер у области самопроцене и Татјана Драгосавац сертификовани тренер у области самопроцене и коуч
  Време одржавања: 8.00-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 29. фебруар 2016. године, ПРОЦЕНА РИЗИКА КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСМА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ 
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања полазника за процену ризика корупције приликом припреме нацрта и предлога прописа 
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа 
  Предавач: Јован Ницић, Агенција за борбу против корупције 
  Време одржавања: 09:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 29. фебруар 2016. године, ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА
  Циљ: Подизање општег нивоа познавања и свести о политици, суштини и циљевима заштите потрошача међу државним службеницима који раде у различитим државним органима.
  Циљна група: Државни службеници који се баве питањима која су у вези са заштитом потрошача (финансијске услуге, безбедност производа, туризам, услуге од општег економског интереса, правосуђе.
  Предавач: Невена Праизовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 26. фебруар 2016. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета, као и размена искуства израде плана интегритета из првог циклуса
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Милош Мојсиловић и Златко Стојановић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 25. фебруар 2016. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО - ОТКАЗАНА ОБУКА
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: Ивица Лазовић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

Пословна комуникација (2016)
 • 23. фебруар 2016. године, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника у области односа са јавношћу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима односа са јавношћу.
  Предавач: Гордана Бекчић Пјешчић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 22. фебруар 2016. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА - ОТКАЗАНА ОБУКА
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група:
  Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic
  @suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 19. фебруар 2016. године, МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода развоја запослених
  Циљна група:
  Државни службеници који раде у кадровским јединицама, као и остали државни службеници.
  Предавач: Славка Драшковић
  Време одржавања: 08:30- 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

Пословна комуникација (2016)
 • 18-19. фебруар 2016. године, ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина полазника у вези са основним правилима пословног понашања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима 
   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 18. фебруар 2016. године, ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за коришћење апликације за преглед Интернета и коришћење електронске поште.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова, сала 333, III спрат
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 30142 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 11. фебруар 2016. године - ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Обука се организује у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: Приправници који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Предавач:
  Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања:
  08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 10-11. фебруар 2016. године, TАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за самостално израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Снежана Абрамовић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   
   

Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 28-29. јануар 2016. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника да креирају MS Power Point презентацију, форматирају, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа 
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311-39-43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 26. јануар 2016. године, КАКО МОТИВИСАТИ ЗАПОСЛЕНЕ?
  Циљ:
  Унапређење вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.20-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Лични развој запослених (2016)
 • 26. јануар 2016. године, КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развоју запослених, о значају дефинисања циљева, процесу промена и проналажењу решења
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 22. јануар 2016. године, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
  Циљ: Унапређење пословног понашања службеника кроз упознавање са специфичностима других култура.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Људмила Милатовић, Генереални секретаријат Владе
  Време одржавања: 8.30-14.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 21-22. јануар 2016. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Циљ обуке je oспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 269
  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 20. јануар 2015. године - ЈАВНИ НАСТУП
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници који јавно наступају
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 19. јануар 2016. године, ЕЛЕКТРОНСКА ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
  Семинар се одржава у циљу упознавања полазника са значајем, специфичностима и начинима употребе различитих облика електронске комуникације у пословне сврхе и унапређења знања о начинима коришћења различитих облика електронске комуникације у пословном окружењу
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: мр Звонко Шошевић
  Време одржавања: 08:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 18. јануар 2016. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се организује с циљем унапређења језичке културе државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 8.30-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 11--12. јул 2016. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Циљ обуке је оспобљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
  Предавач: Јован Алексић, овлашћени ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 269
  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

      


Страни језик (2016)
 • Новембар 2015 - јун 2016. године, КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
  Циљ: Оспособљавање полазника за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из домена европских интеграција и међународне сарадње на енглеском језику.

  Циљна група: 
  Курс је намењен превасходно државним службеницима запосленим на неодређено радно време, који су ангажовани у подгрупама стручне групе за припрему и преговоре о приступанјњу Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обављају наведене послове.
  Предавачи: Професори са катедре за англистику Филолошког факултета у Београду
  Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији

  Текст позива, рок за пријаву 20. октобар 2015.
  Услови за опхађање курса енглеског језика


претрага
календар