ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

архива обука 2015

Управљање људским ресурсима (2016)
 • 21. децембар 2015. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Циљ обуке
  је унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 18. децембар 2015. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета, као и размена искуства израде плана интегритета из првог циклуса
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Милош Мојсиловић и Златко Стојановић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 17. децембар 2015. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА-ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ обуке
  је унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања. 
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници.
  Предавач:
  Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 16. децембар 2015. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА-ОД УТВРЂИВАЊA РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ обуке
  је унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 15. децембар 2015. године, УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 15. децембар 2015. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављаивања имовине, као и упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима о ступању на функцију и престанку функције
  Циљна група: Руководиоци на положају и лица задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавач: Алмира Медуњанин и Милица Лазић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 14. децембар 2015. године, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Циљ: Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.           

  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Славица Митровић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Страни језик (2016)
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2016. ГОДИНИ - НИВО А2
  Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво.

   


Страни језик (2016)
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2016. ГОДИНИ- НИВО Б1
  Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво.

   

  Пријави се

   


Страни језик (2016)
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2016. ГОДИНИ - НИВО Б2
  Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво.

   

  Пријави се


Страни језик (2016)
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2016. ГОДИНИ - НИВО Ц1
  Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво.

   

  Пријави се


Борба против корупције (2016)
 • 10. децембар 2015. године - ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
  Обука се организује у циљу упознавања државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Мирјана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања:
  09:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 9. децембар 2015. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за успешно доношење одлука.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Славица Митровић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 8. децембар 2015. године - ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ
  Обука се организује у циљу упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Тијана Милошевић, Повереник за заштиту равноправности
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Лични развој запослених (2016)
 • 08. децембар 2015. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА- ОТКАЗАНА ОБУКА
  Циљ обуке је унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја државних службеника.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 08-09. децембар 2015. године, УВОД У ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА: АКРЕДИТАЦИЈА, ИНТЕРНА КОНТРОЛА, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Циљ обуке
  је упoзнавање држaвних службeника сa хoризoнтaлним прoцeдурaмa и вези са пословима управљања и контроле у систему за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру ИПА компоненти I и IIб као и њихoвим oдгoвoрнoстимa.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Ивана Урошевић, Споменка Вирцбургер, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, сала 220, II спрат
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 7. децембар 2015. године - ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања:
  08:00-15:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Управљање људским ресурсима (2016)
 •  

  07. децембар 2015. године, МОБИНГ - СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања полазника са основним елементима Закона о спречавању злостављања на раду и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду 
  Циљна група: Сви државни службеници 
  Предавачи: Снежана Милајић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273 
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 4. децембар 2015. године, КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Славка Драшковић Јовановић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 03. децембар 2015. године, ЕЛЕКТРОНСКА ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
  Семинар се одржава у циљу упознавања полазника са значајем, специфичностима и начинима употребе различитих облика електронске комуникације у пословне сврхе и унапређења знања о начинима коришћења различитих облика електронске комуникације у пословном окружењу
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: мр Звонко Шошевић
  Време одржавања: 08:15-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 2. децембар 2015. године, ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина полазника у области односа са медијима.
  Циљна група:
  Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом.
  Предавач: Небојша Андрић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Ханс Зајдел фондације


Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 • 01-02. децембар 2015. године, Основи законодавног процеса
  Упознавање државних службеника са значајем, фазама и основним концептима законодавног процеса
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавач: Милица Баста, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 09:15-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима 
   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 01. децембар 2015. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са законском регулативом и процедурама којима је уређен рад са националним и страним тајним подацима у Републици Србији, са обавезама органа јавне власти, као и са одговорношћу за неизвршавање обавеза из овог Закона  
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Сања Дашић и Ненад Ковачевић, Канцеларија националног савета за заштиту тајних података
  Време одржавања: 09:30 – 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 30. новембар 2015. године, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника у области односа са јавношћу
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима односа са јавношћу
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 27. новембар 2015. године, МЕХАНИЗМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ОСНОВНИХ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА 
  Семинар се одржава са циљем упознавања полазника са механизмима надзора над применом основних међународних уговора о људским правима, као и о обавезама Републике Србије у спровођењу препорука и закључних коментара уговорних тела УН.   
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе и други државни службеници 
  Предавач: Гордана Мохоровић, Канцеларија за људска и мањинска права 
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 26-27. новембар 2015. године, ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА КОД ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТИ I И IIБ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање

  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ
  Предавач:
  Бојана Чађен, Министарство финансија
  Време одржавања:
  08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 26. новембар 2015. године, КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
  Циљ
  : Упознавање полазника са принципима и основним инфраструктурним елементима модерне електронске управе.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове.
  Предавач: Душан Стојановић, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу
  Време одржавања:
  Место одржавања
  : Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 25. новембар 2015. године, ИПА Програми територијалне сарадње у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период од 2014 – 2020. године
  Циљ семинара је упознавање учесника са појмом и наменом  програма територијалне сарадње и основним правилима за спровођење.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Кристина Ашковић и Наталија Матуновић Милошевић, Канцеларија за евопске интеграције

  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима 

   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 25-27. новембар 2015. године, ОБРАДА ТЕКСТА–НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке
  је оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 13:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 23-25. новембар 2015. године, ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА 
  Семинар се одржава с циљем стицања знања и развоја вештина за израду докумената јавних политика

  Циљна група: Државни службеници који обављају студијско-аналитичке послове и послове планирања у органима државне управе
  Предавач: Сузана Стојадиновић, Републички секретаријат за јавне политике

  Време одржавања:
  08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 23. новембар 2015. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ПРИМЕНА У ПРАКСИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са практичном применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и конкретним искуствима из праксе
  Циљна група: Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
  Предавачи: Горана Милић и Гордана Тошовић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 23-24. новембар 2015. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 19-20. новембар 2015. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ТВИНИНГ ПРИПУЧНИК ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ - ТВИНИНГ УГОВОРИ ОБУКА ОТКАЗАНА
  Циљ:  Стицање основних знања из области твининг инструмента ЕУ у складу са правилима Твининг приручника Европске комисије
  Циљна група:
  Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система програмима претприступне помоћи ЕУ
  Предавач: Бињана Дебељаковић и Светлана Добросављевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 18-20. новембар 2015. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке
  је оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 12:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 17. новембар 2015. године, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА - ОТКАЗАН СЕМИНАР!

  Семинар се одржава у циљу Стицање знања у вези са методологијом за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката ради ефикасног спровођења процеса одабира инфраструктурних пројеката за финансирање из ИПА II и остале међународне развојне помоћи.

  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у државним органима надлежним за инфраструктуру.

  Предавач: Петар Спасић, Канцеларија за европске интеграције

  Време одржавања: 08:00-15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273

  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима 

Борба против корупције (2016)
 • 13. новембар 2015. године, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
  Циљ: упознавање државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 4238
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима
   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 12-16. новембар 2015. године, БАЗЕ ПОДАТАКА–НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке је продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег пликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 12:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   

Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 12. новембар 2015. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе, ради остваривања права грађана.
  Циљна група: Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
  Предавач: Наташа Јовић, Заштитник грађана
  Време одржавања: 8.30-14.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 12. новембар 2015. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ
  Циљ:
  Јачање капацитета руководилаца за примену различитих приступа управљања променама у пракси и унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група:
  Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом
  Предавач: Драгана Гњатовић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 09-10. новембар 2015. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ИПА ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ: Упознавање чланова заједничких тела програма који раде на пословима праћења спровођења програма територијлане сарадње са правилницима о поступку и начину рада, као и правилима за спровођење поступка праћења програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА програма територијалне сарадње, улогама, задацима, динамиком састанака Одбора за праћење и израдом различитих врста и извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ као и улоге техничких секретаријата у овом процесу.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и чланови заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА програма територијалне сарадњеу систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ
  Предавач: Катарина Гинић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 • 09-10. новембар 2015. године, ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА
  Циљ обуке је стицање основних знања о управном поступку.
  Циљна група: Семинар је намењен новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Данијела Кнежевић, Министарство за државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 08:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 06. новембар 2015. године, ПРОЦЕНА РИЗИКА КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСМА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ 
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања полазника за процену ризика корупције приликом припреме нацрта и предлога прописа 
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа 
  Предавач: Јован Ницић, Агенција за борбу против корупције 
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 271
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 06. новембар 2015. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава у циљу подизања капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 5-6. новембар 2015. године, УЛОГА ТЕЛА НАДЛЕЖНИХ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИПА ПРОГРАМИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ У ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРОЈЕКАТА
  Циљ:
  Стицање неопходних знања за разумевање спровођења поступака јавних набавки за додељивањебесповратних средстава (грантова) на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА програма територијалне сарадњепрема правилима ПРАГ–а.
  Циљна група: Чланови Управних одбора, надзорних одбора програма територијалне сарадњеу систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Бојана Слијепчевић, Наталија Матуновић-Милошевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 8.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 3. новембар 2015. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета, као и размена искуства израде плана интегритета из првог циклуса
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Милош Мојсиловић и Златко Стојановић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 03. новембар 2015. године, ЈАВНОСТ И ВИДЉИВОСТ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ: Упознавање државних службеника  надлежних за послове обезбеђивања јавности/видљивости са правилницима о поступку и начину радаи правилима у вези са обезбеђивањем јавности и видљивости мера и активности које се спроводе кроз ИПА програме као и самих ИПА програма у Републици Србији
  Циљна група: 
  Државни службеници који раде на пословима обезбеђивања јавности/видљивости у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ. 
  Предавач: Милица Марковић Томић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 2-4. новембар 2015. године, КРЕИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Семинар се одржава с циљем развијања капацитета полазника за креирање јавних политика, њихово спровођење, праћење, координацију и анализу ефеката јавних политика

  Циљна група: руководиоци у органима државне управе и државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, координације и праћења примене јавних политика
  Предавач: Драгана Алексић, Републички секретаријат за јавне политике

  Време одржавања:
  08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 30. октобар и 2. новембар 2015. године, ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА КОД ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТИ I И IIБ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ 
  Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 29-30. октобар 2015. године - УСКЛАЂИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ: унапређења знања у погледу специфичних захтева процеса усклађивања законодавства и упознавање са специфичним карактеристикама регулаторних инструмената у ЕУ и начинима и средствима за спровођење усклађивања националног законодавства са захтевима правних тековина, укључујући и необавезујуће правне тековине.
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавач:
  Маја Матија Ристић, сертификовани тренер у области законодавног процеса, Министарство правде
  Време одржавања:
  09:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 29-30. октобар 2015. године, БАЗЕ ПОДАТАКА

  Циљ обуке је оспобљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.

  Циљна група: државни службеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.

  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

      


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 28-29. октобар 2015. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I И УВОД У ПОСТУПКЕ ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА У КОНТЕКСТУ НОВОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014–2020 (ИПА II)
  Циљ: Упознавање државних службеника који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ са правилницима о поступку и начину рада, као и правилима за спровођење поступака праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I, улогама, задацима, динамиком састанака Одбора за праћење и израдом различитих врста извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I као и основним поставкама праћења и вредновање у оквиру ИПА II
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Дејан Гојковић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег стручног усавршавања руководилаца (2016)
 • 27. октобар -15. децембар 2015. године, ПРОГРАМ OПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
  Сви неопходни кораци пријаве, као и Програм у целости, детаљно су описани у брошури Програма на веб-сајту Службе.

  Програм укључује обавезне модуле, изборне модуле и активности додатне подршке личном развоју.
  Обавезни модули су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој 27.10; Улога руководилаца у стратешком и финансијском управљању и координацији јавних политика у државној управи 2.11; Управљање законодавним процесом 10.11; Модеран концепт развоја људских ресурса и инструменти развоја 18.11; На путу ка ЕУ: Европске интеграције РС и управљање фондовима ЕУ 26.11; Етика и интегритет 4.12; Увод у управљање квалитетом 11.12.
  Изборни модули (од којих се бирају 3) су :
  Управљање променама 12.11; Управљање стресом 16.11; Вештине комуникације и решавање проблема 23-24.11; Односи са медијима 2.12; Јавни наступ и вештине презентације 7.12; Доношење одлука 9.12; Управљање временом и вођење састанака 14.12; Управљање тимом 15.12.
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) 27.11. и индивидуални коучинг разговори (посебно се договарају).
  Циљна група: запослени на неодређено време који раде на руководећим радним местима у министарствима, управама у саставу министарстава, службама Владе, посебним организацијама и стручним службама управних округа.
  Време одржавања: октобар - децембар 2015. године
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 26-28. октобар 2015. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО

  Циљ обуке је оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.

  Циљна група: сви државни службеници.

  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

      


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 22-23. октобар 2015. године - АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА - ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
  Циљ: унапређење капацитета државних службеника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе могућих и стварних ефеката нових прописа на привреду, грађане и буџет Републике Србије; стицање увида у значај анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката.
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавачи:
  Драгана Алексић, сертификовани тренер у области законодавног процеса, Републички секретаријат за јавне политике
  Време одржавања:
  08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 21-23. октобар 2015. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

      


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 15-16. октобар 2015. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ: упознавање са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 15-16. октобар 2015. године, TАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ

  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за самостално израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона.

  Циљна група: сви државни службеници.

  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   
   

Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 • 13-14. октобар 2015. године, ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА
  Циљ: стицање основних знања о управном поступку
  Циљна група: Семинар је намењен новозапосленим државним службеницима.
  Предавачи: Данијела Кнежевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 12 – 13. октобар 2015. године, КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Циљ: Упознавање полазника са вештинама и техникама спровођења ефикасних и делотворних унутар-министарских и међу-министарских консултативних састанака и јавних расправа, као и моделима за учешће заинтересоване јавности и организација цивилног друштва
  Циљна група:
  државни службеници који учествују у изради прописа
  Предавач:
  Јесенка Чворо, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања
  Време одржавања:
  08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 12. октобар 2015. године, ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за коришћење апликације за преглед Интернета и коришћење електронске поште.

  Циљна група: сви државни службеници.

  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 301 42 37, ivana.novovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 08. октобар 2015. године, ИПА Програми територијалне сарадње у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период од 2014 – 2020.године

  Циљ семинара је упознавање учесника са појмом и наменом  програма територијалне сарадње и основним правилима за спровођење.

  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.

  Предавач: Кристина Ашковић и Наталија Матуновић Милошевић, Канцеларија за евопске интеграције

  Време одржавања: 08:15-15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273

  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима 

   


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 8. октобар 2015. године - ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Обука се организује у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: Приправници који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Предавач:
  проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Време одржавања:
  09:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 271
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Конрад Аденауер


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 •  
  08-09. октобар 2015. године, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗРАДА И ПРИМЕНА ПРОПИСА
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за активно учешће у процесу израде нацрта прописа.
  Циљна група: Државни службеници којиучествују у изради нацрта прописа
  Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима 

  .


Борба против корупције (2016)
 • 06. октобар 2015. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављаивања имовине, као и упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима о ступању на функцију и престанку функције
  Циљна група: Руководиоци на положају и лица задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције Предавач: Зорана Кепник Хинић и Алмира Медуњанин, Агенција за борбу против корупције Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274

  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 06. октобар 2015. године, ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за самосталну израду и ажурирање интернет презентација органа.

  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима одржавања веб сајтова или припремања садржаја за исти.

  Предавач: Марија Кујачић, Дирекција за електронску управу
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,

  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима
   

Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 6-7. октобар 2015. године, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
  Циљ: Јачање капацитета полазника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова.
  Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 30. септембар 2015. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРИРУЧНИК ЗА ОКВИРНЕ УГОВОРЕ (БЕНЕФ 2009) – ОКВИРНИ УГОВОРИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА - ОБУКА ОТКАЗАНА
  Циљ:  Стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима БЕНЕФ 2009.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 30. септембар 2015. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.

  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.

  Предавач: Ивица Лазовић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273

  Координатор: Ивана Словић, 011/ 313 09 07, ivana.novovic@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   
   

Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 29. септембар 2015. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - ПИВОТ ТАБЕЛЕ
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за прављење и мењање пивот табела и графикона коришћењем напредних могућности које пруже програмски пакет за табеларне калкулације
  Циљна група:  Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа, као и они који припремају извештаје за доносиоце одлука.
  Предавач: Снежана Абрамовић, овлашћени ЕЦДЛ испитивач и тренер
  Време и место одржавања: 8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, сала 333
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 29. септембар 2015. године, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
  Циљ: Унапређење пословног понашања службеника кроз упознавање са специфичностима других култура
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи: Гордана Бекчић Пјешчић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Лични развој запослених (2016)
 • 28. септембар 2015. године, ИЗГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се организује с циљем упознавања са утицајем степена развоја организационе културе на развој запослених и организацију којој припадају.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници
  Предавач: Славка Драшковић
  Време одржавања: 08:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 25. септембар 2015. године, ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
  Циљ: Развијање аналитичких капацитета полазника за унапређење процеса прикупљања и коришћења података званичне статистике и релевантних података из других извора
  Циљна група: Државни службеници који обављају студијско-аналитичке послове и послове планирања у органима државне управе
  Предавачи: Драгана Ђоковић Папић и Владица Јанковић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Пословна комуникација (2016)
 • 24-25. септембар 2015. године, ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
  Циљ обуке је унапређење знања и вештине полазника за остваривање свесне и избалансиране комуникације
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Татјана Драгосавац, сертификовани тренер
  Време одржавања: 08:30- 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   

   

   

   


   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 23. септембар 2015. године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
  Семинар се организује с циљем упознавања државних службеника са појмом и циљевима интерне ревизије и поступком провере система управљања и контроле у институцијама и телима у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима у систему управљања претприступном помоћи ЕУ.
  Предавач: Зоран Живојиновић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 22 – 23. септембар 2015. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Циљ: стицање знања о основним принципима уставног уређења Републике Србије и борбе против корупције
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавачи: др Вадан Петров, Правни факултет, Татјана Бабић, Владан Јоксимовић и Маријана Обрадвић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима, Фондација Конрад Аденауер и Агенција за борбу против корупције


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 21-22. септембар 2015. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

  Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.

  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Дијана Димитријевић, Управа за заједничле послове републичкх органа
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Лични развој запослених (2016)
 • 17-18. септембар 2015. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
  Семинар се одржава у циљу већег разумевања сопствене личности на темељу самопроцене и схватање улога и понашања које поједици заузимају у тиму и организацији.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Јелена Ђорђевић и Татјана Драгосавац, сертификовани тренери у области самопроцене индивидуалних потенцијала за развој
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 16-17. септембар 2015. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЋ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ ЕК (ПРАГ)-УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА-ОБУКА ОТКАЗАНА!
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Биљана Јездић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2016)
 • 14-15 септембар 2015. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Циљ: Оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавачи: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2016)
 • 10. септембар 2015. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
  Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.

  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 10. септембар 2015. године, СИСТЕМ И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕТПРИСТУПНОМ ПОМОЋИ ЕУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ-УВОДНА ОБУКА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ
  Циљ обуке је упознавање новозапослених државних службеника са основним појмовима и правилима која регулишу област управљања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у Републици Србији, институцијама и телима укљученим у систем управљања програмима претприступне помоћи ЕУ као и њиховим надлежностима у циклусу управљања поменутим програмима.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Калина Марковић Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 8-9. септембар 2014. године, УПРАВНИ, НАДЗОРНИ И СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У ЗАКОНОДАВНОМ ПРОЦЕСУ
  Циљ: Унапређење знања и вештина државних службеника који раде на управним, надзорним и стручним пословима у вези са њиховом улогом у законодавном процесу
  Циљна група: Државни службеници који раде на управним, надзорним и стручним пословима у законодавном процесу
  Предавачи: Мира Радивојевић, Министарство здравља и Звездана Милисављевић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања: 07:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Пословна комуникација (2016)
 • 7. септембар 2015. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Циљ обуке је унапређење презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и други државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе.
  Предавач: Снежана Павловић
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 3-4. септембар 2015. године, ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки према правилима ЕУ која се примењују у спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Калина Марковић Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 31. август 2015. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Циљ: оспособљавање државних службеника за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима безбедности и здравља на раду
  Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Инспекторат за рад
  Време одржавања: 09:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 31. август 2015. године, ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА
  Циљ: подизање општег нивоа познавања и свести о политици, суштине и циљевима заштите потрошача међу државним службеницима који раде у различитим државним органима
  Циљна група: државни службеници који се баве питањима која су у вези са заштитом потрошача (финанцијске услуге, безбедност производа, туризам, услуге од општег економског интереса, правосуђе.
  Предавач: Невена Праизовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 27. август 2015. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  И УНАПРЕЂЕЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ
  Циљ: упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Емила Спасојевић, Повереница за заштиту равноправности
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 4238
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима
   


Јавне финансије (2016)
 • 26-28. август 2015. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Циљ: развијање капацитета полазника за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа који се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључeни у тај процес
  Предавач: Данијела Бојовић и Милош Јовић, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 25-26. август 2015. године, СПРОВОЂЕЊЕ, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА
  Циљ: унапређење капацитета полазника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавач: Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Борба против корупције (2016)
 • 25. август 2015. године, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
  Циљ: упознавање државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 4238
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима
   


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 20-21. август 2015. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавач: Љиљана Здравковић, Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, други спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 17. јул 2015. године, ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА КОД ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТИ I И IIБ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање

  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ
  Предавач:
  Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања:
  08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 16. јул 2015. године, ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ОКВИРУ НОВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2014-20120. ГОДИНЕ
  Циљ обуке је упознавање учесника са појмом и наменом Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), правилима за његово програмирање и спровођење.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи.
  Предавач: Стефана Лилић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 14-15. јул 2015. године - АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА - ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
  Циљ: унапређење капацитета државних службеника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе могућих и стварних ефеката нових прописа на привреду, грађане и буџет Републике Србије; стицање увида у значај анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката.
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавачи:
  Марко Урошевић и Марко Пешић, сертификовани тренери у области законодавног процеса, Републички секретаријат за јавне политике
  Време одржавања:
  08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 14. јул 2015. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се организује с циљем унапређења језичке културе државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 9. јули 2015. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
  Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.

  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 8-9. јул 2015. године - УСКЛАЂИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ: унапређења знања у погледу специфичних захтева процеса усклађивања законодавства и упознавање са специфичним карактеристикама регулаторних инструмената у ЕУ и начинима и средствима за спровођење усклађивања националног законодавства са захтевима правних тековина, укључујући и необавезујуће правне тековине.
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавач:
  Маја Матија Ристић, сертификовани тренер у области законодавног процеса, Министарство правде
  Време одржавања:
  09:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 8. јули 2015. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавач: Весна Богдановић, Министарство финансија-Управа за трезор
  Време одржавања: 9.30-14.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 07. јул 2015. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

  Семинар се одржава у циљу подизања капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности

  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности

  Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Време одржавања: 09:00-15:00 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273

  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 03. јул 2015. године, ВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
  Семинар се организује с циљем оспособљавања за самостални рад на ажурирању података у програмској апликацији на информатичкој бази података Централне кадровске евиденције.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама, посебно администраторима информационог система за управљање кадровима.
  Предавачи: Милан Радаковић, Служба за управљање кадровима, Тања Вучковић Николић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Време одржавања: 09.00-12.00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 2. јул 2015. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: унапређење знања и вештина полазника за ефикасније финансијско пословање са аспекта пореског система.
  Циљна група: Државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима у органима државне управе
  Предавач: Бранислава Јакшић, Министарство финансија, Пореска управа
  Време одржавања: 08:15 -14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2016)
 • 1-2. јул 2015. године - ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ: упознавање са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  Предавачи:
  Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања:
  08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 30. јун 2015. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета у органима државне управе за економично, ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета и припреме, састављања и подношења финансијских извештаја.
  Предавач: Олга Костић, Министарство финансија - Управа за трезор
  Време одржавања: 08:15 -14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2016)
 • 29. јун 2015. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе, ради остваривања права грађана.
  Циљна група: Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
  Предавач: Оља Јовичић, Заштитник грађана
  Време одржавања: 8.30-14.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Борба против корупције (2016)
 • 26. јун 2015. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ОСНОВНА ОБУКА

  Семинар се одржава у циљу упознавања са начином поступња органа власти у циљу пружања информација од јавног значаја и са активностима на даљем унапређењу права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

  Циљна група: Новоименована овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Предавач: Гордана Тошовић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

  Време одржавања: 08:15-15:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274

  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs

  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 24-25. јун 2015. године, ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина полазника у вези са основним правилима пословног понашања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273 
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима 
   


Борба против корупције (2016)
 • 24. јун 2015. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављаивања имовине, као и упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима о ступању на функцију и престанку функције
  Циљна група: Руководиоци на положају и лица задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције Предавач: Зорана Кепник Хинић и Алмира Медуњанин, Агенција за борбу против корупције Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274

  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2016)
 • 23. јун 2015. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета у органима државне управе за ефикасно, ефективно и одговорно пословање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који раде на финансијско-материјалним пословима и државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 08:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2016)
 • 22. јун 2015. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се организује с циљем унапређења језичке културе државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274 
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 19. јун 2015. године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
  Семинар се организује с циљем упознавања државних службеника са појмом и циљевима интерне ревизије и поступком провере система управљања и контроле у институцијама и телима у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима у систему управљања претприступном помоћи ЕУ.
  Предавач: Љубинко Станојевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања новозапослених (2016)
 • 17-18. јун 2015. године - ОСНОВИ ЗАКОНОДАВНОГ ПРОЦЕСА
  Обука се организује у циљу развијања знања и вештина потребних за учествовање у законодавном процесу.
  Циљна група: новозапослени
  Предавач:
  Милица Баста, сертификовани тренер у области законодавног процеса
  Време одржавања:
  08:30-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 16. јун 2015. године, СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о уређењу и пословима државне управе
  Циљна група:  Новозапослени државни службеници
  Предавач: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 10. јун 2015. године - ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Обука се организује у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: Приправници који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Предавач:
  проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Време одржавања:
  09:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Конрад Аденауер


Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи европске уније (2016)
 • 25-26. мај, ОСНОВЕ ПРИРУЧНИКА О ПРОЦЕДУРАМА ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ ПРОГРАМИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ обуке је упoзнавање представника Заједничког надзорног одбора, оперативних структура из Босне и Хецеговине, Црне Горе и Србије сa хoризoнтaлним прoцeдурaмa и вези са пословима управљања и контроле у систему за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру програма територијалне сарадње у оквиру ИПА II као и њихoвим oдгoвoрнoстимa.
  Циљна група: Представници Заједничког надзорног одбора, оперативних структура из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, управања ризицима, људским ресурсима и интерне контроле и интерни ревизори тела која су одређена за управљање програмима територијалне сарадње.
  Предавач: Катарина Гинић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Стратешко и финансијско управљање и координација јавних политика у државној управи (2016)
 • 23-24. мај 2016. године, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
  Семинар се одржава с циљем унапређења капацитета полазника за праћење и вредновање програма и пројеката садржаних у средњорочним и годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима.
  Предавач: Вењко Петровић, тренер за област мониторинга и евалуације
  Време одржавања: 8,00-15,30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат,
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)

Тренинг тренера (2016)

Управљање људским ресурсима (2016)
 • 18. мај 2015. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина запослених за планирање и спровођење процеса стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса.
  Предавачи: Ивана Савићевић, Министарство државне управе и колалне самоуправе и Драгана Јанковић, Снежана Антонијевић, Сања Станојевић и Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима и Данијела Гвозденовић, Канцеларија за Европске интеграције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Управљање људским ресурсима (2016)
 • 18. мај 2015. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина запослених за планирање и спровођење процеса стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса.
  Предавачи: Ивана Савићевић, Министарство државне управе и колалне самоуправе и Драгана Јанковић, Снежана Антонијевић, Сања Станојевић и Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима и Данијела Гвозденовић, Канцеларија за Европске интеграције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)
 • 7. мај 2015. године - ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Обука се организује у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: Приправници који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Предавач:
  проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Време одржавања:
  09:00-15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/ 301 42 37, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Конрад Аденауер


Пословна комуникација (2016)

Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених (2016)

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 18. март 2015. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Циљ обуке је унапређење презентацијских вештина државних службеника како би ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе.
  Величина групе: до 15 полазника
  Предавач: Небојша Андрић, стручњак за јавни наступ и вештине комуникације
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301-42-38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел
   

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • Proba


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Борба против корупције (2016)
 • 4. децембар 2015. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
  Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.

  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе вештине
 • 22. мај 2019. године ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
  ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
  Циљ:
  Упознавање полазника са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и начином коришћења квалификованог електронског потписа.
  Циљна група:
  Сви државни службеници.
  Реализатор: Михаило Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
  Организатор: Национална академија за јавну управу


претрага
календар