ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

архива обука 2012

TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 5. децембар 2013. године, ПРЕГОВАРАЊЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕУ
  Упознавање учесника о тренутној фази наше државе у процесу приступања ЕУ, спремности наших надлежних институција за почетак преговора са ЕУ и испуњености мерила у одређеним областима садржаним у преговарачким поглављима
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Владимир Атељевић, специјални саветник за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-12:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 17. децембар 2012. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОД ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ДО ЕВАЛУАЦИЈЕ Семинар се одржава с циљем унапређења знања и вештина запослених о процесу стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса
  Предавач: Наташа Живојиновић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 011/ 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 13. децембар 2012. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Историја пословне писмене комуникације на српском језику; Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма; Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис (писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд).
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4 236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 12. децембар 2012.године, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА У ЕУ
  Циљ обуке је промовисање интеркултурног дијалога у контексту постизања конструктивне комуникације у односима са институцијама Европске уније.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавачи: Проф. др Ана С. Трбовић и мр Бранка Драшковић, Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 11. децембар 2012. године, РУКОВОДИЛАЦ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ЊЕГОВЕ УЛОГЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 10. децембар 2012. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења способности полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Љиљана Марић, Министарство финансија и привреде – Управа за трезор
  Време одржавања: 11:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 7. децембар 2012. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања полазника о законом прописанима модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана.
  Циљна група: државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове
  Предавачи: Гордана Стевановић, помоћник генералног секретара Заштитника грађана, руководилац Сектора за поступање по притужбама
  Време одржавања: 09:45-15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 6–7. децембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ MICROSOFT PROJECT СОФТВЕРА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина коришћења Microsoft Project софтвера при управљању пројектима кроз све фазе пројектног циклуса
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима припреме пројектних предлога и имплементације пројеката
  Предавач: Зоран Јовановић, Министарство економије и регионалног развоја
  Време одржавања: 9:00 - 16:15 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 6. децембар 2012. године, ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државних службеника за примену стратешких документата у области одрживог развоја
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације Акционог плана Националне стратегије одрживог развоја
  Предавачи: Даринка Радојевић, институт „Кирило Савић“
  Време одржавања: 09:30 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 5. децембар 2012. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Обука се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 5. децембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања доносилаца одлука за примену различитих приступа управљања променама у пракси.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и сви државни службеници
  Предавач: Јасна Стојановић, тренер за управљање променама
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За нове полазнике
  Уводни почетни ниво А11
  Курс се организује током два семестра с циљем оспособљавања полазника за разумевање и коришћење свакодневних речи и израза на француском језику
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Ради похађања курса француског, биће неопходно извршити уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка одржавања курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и доставити попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ - ОСТАЛИ НИВОИ
  За нове полазнике
  (који имају знање француског језика)

  Курс се организује током два семестра с циљем оспособљавања полазника за разговор о познатим стварима, обрбазлагање одређеног проблема, догађаја, као и за писање сажетог текста
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којима Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Неопходно је приликом пријаве у пољу „Очекивања од семинара“ самопроценом одредити и уписати ниво курса који желите похађати. Након тестирања, о којем ћете накнадно бити обавештени, бићете финално разврстани у одговарајући ниво учења
  Напомена: Ради похађања курса француског, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка одржавања курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу А11
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу А12
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу А21
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу А22
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу Б11

  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту У Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу Б12
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући виши ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2012. ГОДИНИ
  За полазнике из 2011. године који су започели учење на нивоу Б2
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2011. години, бићете финално разврстани у одговарајући ниво учења у 2012. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2012. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 4. децембар 2012. године, РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ – КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ
  Семинар се одржава са циљем упознавање полазника са принципима и елементима модерне електронске управе и кључним функционалностима Портала еУправа.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове
  Предавач: Душица Ћук, Иван Бранисављевић, Марија Кујачић и Маријана Тасић, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - Управа за Дигиталну агенду
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, 3. спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 03. и 04. децембар 2012. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Светлана Ражић, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 30. новембар 2012. године, САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
  Циљ: Упознавање са законодавним, институционалним и финансијским оквиром и међународно-правним стандардима учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у процесу израде и примене јавних политика.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници који раде на пословима планирања и анализа у органима државне управе, као и креирања јавних политика.
  Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право Будимпешта
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 29-30. новембар 2012. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 29-30. новембар 2012. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Наташа Милетић и Вељко Петровић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 29. новембар 2012. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ
  Семинар се одржава с циљем подизања свести државних службеника о личној одговорности у спровођењу законом предвиђених мера и механизама
  Циљна група: Руководиоци и други државни службеници
  Предавач: Небојша Тасић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09:00 - 16:30
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 26-27. новембар 2012. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о основним принципима уставног уређења, уређења власти у Републици Србији, људским правима и слободама.
  Циљна група: Приправници и новозапослени државни службеници, као и други државни службеници
  Предавачи: Мирјана Рашић и Љубомир Поповић, судије Уставног суда Републике Србије, у пензији
  Време одржавања: 10:00 – 15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 26. новембар – 6. децембар 2012. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Циљ: Семинар се одржава с циљем оспособљавања учесника за прављење, мењање и припрему докумената
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 15:00 – 18:00h
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 23. новембар 2012.године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ обуке је упознавање полазника са одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и дискриминаторског поступања у пракси.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Емила Спасојевић, канцеларија Повереника за заштиту равноправности
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 21. новембар 2012. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на нормативним пословима и учествују у изради нацрта прописа.
  Предавач:
  Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:45-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 19. и 20. новембар 2012. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9:30 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 19 – 20. новембар 2012. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава с циљем стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 15. новембар 2012. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Историја пословне писмене комуникације на српском језику; Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма; Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис (писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд).
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 15-16. новембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина полазника потребних за управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и методологијом планирања целовитих и квалитетних пројеката.
  Циљна група: Државни службеници који учествују у писању предлога пројеката и њиховом спровођењу.
  Предавачи: Оливера Антић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Биљана Јездић, Министарство енергетике развоја и заштите животне средине
  Време одржавања: 09:30 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 14. и 15. новембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРИМЕНОМ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника који раде на пословима примене прописа у вези са планирањем, управљањем и надгледањем процеса примене прописа
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима и државним службеницима који су укључени у процес припреме, примене и надгледања примене прописа
  Предавачи: Џо Лаутер, директор УСАИД Пројекта за боље услове пословања и Драгана Станојевић, заменик директора
  Време одржавања: 10:00-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID-ом, у оквиру Пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 13. новембар 2012. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе
  Предавач: Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 13. новембар 2012. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија  и привреде– Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 8 - 9. новембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ MICROSOFT PROJECT СОФТВЕРА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина коришћења Microsoft Project софтвера при управљању пројектима кроз све фазе пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима припреме пројектних предлога и имплементације пројеката
  Предавач: Зоран Јовановић, Министарство економије и регионалног развоја
  Време одржавања: 9:00-16:15 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 7. новембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава са циљем јачања капацитета руководилаца за управљање стресом
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II , сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 7. новембар 2012. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о заштити података о личности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавачи: Александар Ресановић, заменик повереника и Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
  Време одржавања: 09:30 – 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 6. новембар 2012. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/301-42-37
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 5-15. новембра 2012. године, БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (5, 7, 9, 13. и 15. новембра)
  Семинар се одржава с циљем продуктивнијег коришћења постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 2. новембар 2011. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о тајности података којим се уређује јединствен систем одређивања и заштите тајних података који су од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и спољне послове Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Горан Матић, директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
  Време одржавања: 09:30 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 1 - 2. новембар 2012. године, ИЗРАДА ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника за активно учешће у процесу израде прописа.
  Циљна група: Државни службеници који раде на нормативним пословима.
  Предавачи: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и Радоје Церовић, Народна Скупштина
  Време одржавања: 10:00 - 15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 1-2. новембар 2012. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Љиљана Здравковић, Министарство правде, и Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 270
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 1. новембар 2012. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 31. октобар 2012. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Обука се организује у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/301-42-36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 31. октобар 2012. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 31. октобар-2. новембар 2012. године, ТЕХНИКЕ ПРЕГОВАРАЊА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са техникама преговарања са ЕУ и развијања вештина успешног наступа
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима у вези са процесом европских интеграција, са познавањем француског језика најмање на нивоу Б11
  Предавачи: Алехандро Рибо Лабастида и Дејвид Денти
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Међународном организацијом Франкофоније, Француским институтом у Србији и Француском амбасадом у Србији
  Напомена: Семинар је на француском језику и намењен полазницима курса француског језика на нивоу Б2,  Б13, Б12, или евентуално Б11, који га први пут похађају.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 30-31. октобар 2012. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 29. октобар 2012. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић; 011/311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 29. октобар 2012. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Семинар се одржава у циљу стицања увида у значај убедљивог јавног наступа, разумевања значаја повратне информације, као и развијања презентацијских техника.
  Циљна група: Руководиоци и запослени задужени за односе с јавношћу у оквиру органа
  Предавачи: Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво
  Време одржавања: 09:00 – 16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, телефон: 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 23. октобар 2012., УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Семинар се организује с циљем унапређења вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 23. октобар–2. новембар 2012. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ- НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 23. октобар 2012. године, САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
  Циљ: Упознавање са законодавним, институционалним и финансијским оквиром и међународно-правним стандардима учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у процесу израде и примене јавних политика.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници који раде на пословима планирања и анализа у органима државне управе, као и креирања јавних политика.
  Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право Будимпешта
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 22. октобар 2012. године, АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА
  Унапређење знања и развој вештина зa спровођење анализе посла, израде описа радних места и разврставање радних места као и за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Милица Буквић и Ивана Пивалица Дробњак, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 18-19. октобар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 17 – 18. октобар 2012. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава с циљем стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 15. октобар 2012. године, МЕХАНИЗМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ
  Обука се организује у циљу упознавања са стратешким документима на пољу борбе против корупције и начином превенције
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Маријана Обрадовић, Ана Јеросимић и Дамир Милутиновић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 9:30-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 011/301-42-36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 15-17. октобар 2012. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за самостално вршење анализе ефеката прописа и за адекватно приказивање резултата спроведене анализе у писаној форми (извештај).
  Циљна група: Државни службеници који учествују у припреми прописа
  Предавачи: Мира Прокопијевић, Драгана Алексић и Марко Пешић, Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  Време одржавања: 08:45-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, у оквиру USAID пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 11-12. октобар 2012. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Јана Качаревић, Републички завод за статистику, и Марија Крнета, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 10. октобар 2012.године, САРАДЊА НЕЗАВИСНИХ ДРЖАВНИХ ТЕЛА И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА
  Циљ обуке је упознавање полазника са институцијама Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана, законским оквирима, правима и обавезама које из њих проистичу, као и развијање способности препознавања случајева који су у надлежности ових институција.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе и други заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: Роберт Сепи, помоћник генералне секретарке Заштитника грађана и Косана Бекер, помоћница поверенице за заштиту равноправности
  Време одржавања: 10:00 - 13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 09-19. октобар 2012. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Напомена:
  семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи:
  Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања:
  15:00-18:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 9-11. октобар 2012. године, САМОПРОЦЕНА У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
  Семинар се одржава у циљу бољег разумевања сопствене личности на темељу самопроцене и схватање улога и понашања које појединци заузимају у тиму и организацији.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавачи: Сања Леверда, Јелена Ђорђевић, Ивана Пивалица-Дробњак, Драгана Гњатовић, Дарко Алемпијевић
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, тел: 011/ 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 8 – 18. октобра 2012. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за самостално креирање MS PowerPoint презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 - 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 8. октобар 2012. године, РУКОВОДИЛАЦ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ЊЕГОВЕ УЛОГЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 011/ 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 2-3. октобар 2012. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Светлана Ражић, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301-42-38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 1. октобар 2012. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Семинар се одржава ради стицања знања за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: Државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавачи: Мира Божић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 28. септембар 2012. године, Етика у државној управи
  Циљ: Семинар се одржава с циљем упознавања са кодексом понашања државних службеника узимајући у обзир потребе борбе против корупције, утврђивања јавних стандарда интегритета и правила понашања државних службеника.
  Циљна група: Новозапослени и други државни службеници.
  Предавач: Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције.
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 27. септембар 2012. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Семинар се одржава у циљу стицања увида у значај убедљивог јавног наступа, разумевања значаја повратне информације, као и развијања презентацијских техника.
  Циљна група: Руководиоци и запослени задужени за односе с јавношћу у оквиру органа
  Предавачи: Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво
  Време одржавања: 09:00 – 16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, телефон: 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 27 –28. септембар 2012. године, УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР У ПРАКСИ – Упоредни приказ предстојећих измена закона
  Семинар се одржава у циљу подизања ефикасности вођења управног поступка, као и ефикаснијег остваривања права и правних интереса странака.
  Циљна група: Државним службеницима који воде, учествују у вођењу управног поступка и решавају у управним стварима.
  Предавачи: Мирјана Рашић, судија Уставног суда Републике Србије у пензији и Милена Саватић, судија Врховног суда Републике Србије у пензији
  Време одржавања: 09:30-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 25 - 26. септембaр 2012. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: Јачање капацитета државних службеника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова.
  Предавачи: накнадно ће бити објављено
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, тел: 011/301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 24. септембар 2012. године, МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Семинар се одржава с циљем стицања знања о значају, садржају и процедурама израде различитих врста прописа
  Циљна група: Државни службеници који учествују или ће учествовати у изради прописа
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 270
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 24. септембар - 04. октобар 2012. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Зоран Јовановић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 24. септембар 2012. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са садржајем Споразума о стабилизацији и придруживању, као и указивања на значај успешног спровођења овог Споразума за приближавање Србије Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион у Београду
  Време одржавања: 10:00 -13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 24. септембар 2012. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се организује у циљу јачањa капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 21. септембар 2012. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија  и привреде– Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 19-20. септембар 2012. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Нада Сремчевић, Министарство здравља, и Милан Пребирачевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 18. септембар 2012. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници
  Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 17 - 18. септембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ MICROSOFT PROJECT СОФТВЕРА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина коришћења Microsoft Project софтвера при управљању пројектима кроз све фазе пројектног циклуса
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима припреме пројектних предлога и имплементације пројеката
  Предавач: Зоран Јовановић
  Време одржавања: 9:00-16:15 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 14. септембар 2012. године, ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА ЕУ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државне администрације за децентрализовано управљање фондовима ЕУ.
  Циљна група: руководиоци јединица за управљање пројектима и државним службеницима који раде на пословима спровођења ИПА помоћи у оквиру јединица за управљање ИПА пројектима, као и службеницима за програме помоћи у ресорним министарствима и носиоцима релевантних одговорности за спровођење програма и пројеката из ИПА компоненти.
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 13. септембар 2012. године, ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
  Циљ: Развој аналитичких капацитета државних службеника за унапређење процеса прикупљања и коришћења података званичне статистике.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креирања јавних политика.
  Предавач:  Владица Јанковић, статистичар, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 10:00 - 15:00
  Место одржавања: Палата Србија, истични улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, тел: 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 12. септембар 2012. године, ДРЖАВНА УПРАВА – УРЕЂЕЊЕ И ПОСЛОВИ
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника o пословима државне управе, начелима деловања, органима државне управе, односом органа државне управе са другим органима и структуром руковођења у органима државне управе.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Славица Петровић Максић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 12. и 13. септембар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина полазника потребних за управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и методологијом планирања целовитих и квалитетних пројеката.
  Циљна група: Државни службеници који учествују у писању предлога пројеката и њиховом спровођењу
  Предавачи: Оливера Антић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Биљана Јездић, Министарство енергетике развоја и заштите животне средине
  Време одржавања: 9:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 11 – 13. септембра 2012. године, СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа
  Предавач: Владимир Шутић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 9:15 – 15:00 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 7. септембар 2012. године, МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јесенка Чворо, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
  Време одржавања: 9:45 - 13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 5-6. септембар 2012. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9:30 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Владимир Лазовић, телефон: 011/301-42-37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 3 – 4. септембар 2012. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о основним принципима уставног уређења Републике Србије.
  Циљна група: Приправници и новозапосленидржавни службеници, као и други државни службеници
  Предавачи: Судије Уставног суда Републике Србије
  Време одржавања: 10:00 – 15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 4 – 6. јул 2011. године, ТЕХНИКЕ ПРЕГОВАРАЊА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕУ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета за успешно преговарање.
  Циљна група: Државни службеници који се раде на пословима у вези са процесом европских интеграција Предавачи:SigridSelz, Former Director General of European Affairs in the German Ministry of Finance, responsible for the EURO­Group and the Ecofin Council, Maria von Harpe, managing director of Management­ Kolleg­ Vierwaldstättersee GmbH and Karoline Hecker, trainer on European and International Negotiations and cross cultural communication
  Време одржавања: 10:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Baköv, Nemačka
  Напомена: Семинар ће се одржати на енглеском језику


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 02-03. јул 2012. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 28 - 29. јун 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина полазника потребних за управљање пројектним циклусом
  Циљна група: Државни службеници који индиректно учествују у писању предлога пројеката и њиховом спровођењу
  Предавачи: Бисерка Терзић, Министарство рада и социјалне политике и Сања Станојевић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 27. јун 2012. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на нормативним пословима и учествују у изради нацрта прописа.
  Предавач:
  Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:45-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 22. јун 2012. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 21-22. јун 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРИМЕНОМ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника који раде на пословима примене прописа у вези са планирањем, управљањем и надгледањем процеса примене прописа
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима и државним службеницима који су укључени у процес припреме, примене и надгледања примене прописа
  Предавачи: Џо Лаутер, директор УСАИД Пројекта за боље услове пословања и Драгана Станојевић, заменик директора
  Време одржавања: 10:00-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID-ом, у оквиру Пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 21. јун 2012. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 19 – 29. јун 2012. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Напомена: семинар је отказан
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за самостално креирање MS PowerPoint презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 - 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 18-19. јун 2012. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 18. јун 2012. године, МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И УГОВОРИ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државних службеника за ефикасније обављање послова који се односе на остваривање међународне сарадње, закључивање и примену међународних уговора.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, закључивања и примене међународних уговора.
  Предавач: Божидар Јовановић, Министарство спољних послова
  Време одржавања: 09:30 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 18 – 28. јуна 2012. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (18, 20, 22, 26 и 28. јуна)
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања учесника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 14-15. јун 2012. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина полазника за ефикасније финансијко пословање са аспекта пореског система
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Др Зоран Васић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 10:00 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 13-14. јун 2012. године, ИЗРАДА ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника за активно учешће у процесу израде прописа.
  Циљна група: државни службеници који раде на нормативним пословима
  Предавачи: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и Радоје Церовић, Народна Скупштина
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 12. јун 2012. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и стицања увида у значај јавности рада свих органа као вида борбе против корупције.
  Циљна група: Овлашћена лица за пружање информација од јавног значаја у органима државне управе и сви остали државни службеници
  Предавачи: Родољуб Шабић, повереник и Станојла Мандић, заменица повереника
  Време одржавања: 09:30 – 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 11. јун 2012. године, СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА – ПРИБЛИЖАВАЊЕ СОЦИЈАЛНОМ ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава са циљем изградња капацитета неопходних за прилагођавање институционалног оквира за праћење сиромаштва и социјалне укључености у Србији са принципима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, израде прописа и пословима који су у вези са унапређењем положаја социјално искључених група у органима државне управе.
  Предавачи:Жарко Шундерић, Иван Секуловић и Биљана Младеновић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије
  Време одржавања: 09:00-14:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 271
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 11. јун 2012. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са садржајем Споразума о стабилизацији и придруживању и роковима примене његових одредби
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Весна Кахримановић, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 311 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 11 –12. јун 2012. године, УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР У ПРАКСИ - Приказ најављеног Предлога закона о општем управном поступку
  Семинар се одржава у циљу подизања ефикасности вођења управног поступка, као и ефикаснијег остваривања права и правних интереса странака.
  Циљна група: Државним службеницима који воде, учествују у вођењу управног поступка и решавају у управним стварима.
  Предавачи: Мирјана Рашић, судија Уставног суда Републике Србије у пензији и Милена Саватић, судија Врховног суда Републике Србије у пензији
  Време одржавања: 09:30-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА – ПРИБЛИЖАВАЊЕ СОЦИЈАЛНОМ ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава са циљем изградња капацитета неопходних за прилагођавање институционалног оквира за праћење сиромаштва и социјалне укључености у Србији са принципима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, израде прописа и пословима који су у вези са унапређењем положаја социјално искључених група у органима државне управе.
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.
  Напомена: Стручно усавршавање се реализује путем on-line курса. Курсу можете приступити путем линка: www.inkluzijakurs.info/onlinekurs.php


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 08. јун 2012.године, САРАДЊА НЕЗАВИСНИХ ДРЖАВНИХ ТЕЛА И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА
  Циљ обуке је упознавање полазника са институцијама Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана, законским оквирима, правима и обавезама које из њих проистичу, као и развијање способности препознавања случајева који су у надлежности ових институција.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе и други заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: Роберт Сепи, помоћник генералне секретарке Заштитника грађана и Косана Бекер, помоћница поверенице за заштиту равноправности
  Време одржавања: 10:00 - 13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 5 - 6. јун 2012. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: Јачање капацитета државних службеника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова.
  Предавачи: Весна Николић, Министарство унутрашњих послова и Јелена Мујчиновић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, тел: 011/301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 05. јун 2012.године, ИЗГРАДЊА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ОДНОСА
  Циљ обуке је јачање капацитета руководилаца за конструктиван начин комуникације у односу са колегама и другим пословним партнерима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе .
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 4 – 14. јун 2012. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања учесника за прављење, мењање и припрему докумената
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 15:00 – 18:00h
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 4 – 6. јуна 2012. године, СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа
  Предавач: Тијана Милојевић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 9:15 - 15:00 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 1. јун 2012. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења способности полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Љиљана Марић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 11:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 1. јун 2012. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници, чланови радних група, који ће учествовати у процесу израде и праћења спровођења плана интегритета у органима државне управе.
  Предавачи: Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 31. мај 2012.године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ обуке је упознавање полазника са одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и дискриминаторског поступања у пракси.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Емила Спасојевић, канцеларија Повереника за заштиту равноправности
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 29-30. мај 2012. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 28-29. мај 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Ивица Лазовић, Министарство за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 28-29. мај 2012. године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
  Семинар се одржава у циљу обучавања интерних ревизора како би разумели елементе система интерне контроле који се процењује током акредитација – преношења овлашћења за управљање.
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Тихомор Грбић, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 24-25. мај 2012. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Светлана Ражић, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 23-25. мај 2012. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за самостално вршење анализе ефеката прописа и за адекватно приказивање резултата спроведене анализе у писаној форми (извештај).
  Циљна група: Државни службеници који учествују у припреми прописа
  Предавачи: Андреја Марушић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  Време одржавања: 08:45-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, у оквиру USAID пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 23. мај 2012. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са смерницама за израду плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници - чланови радних група који ће учествовати у процесу израде и праћења спровођења плана интегритета у органима државне управе
  Предавач: Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 22. мај 2012. године, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника у области односа са јавношћу.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима односа са јавношћу у оквиру органа.
  Предавач: Небојша Андрић, тренер у области јавног наступа и односа са јавностима
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 22-23. мај 2012. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Наташа Мандић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, и Вељко Петровић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 22. мај – 1. јун 2012. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (22, 24, 28, 30. мај и 1. јун)
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 22 - 23. мај 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ MICROSOFT PROJECT СОФТВЕРА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина коришћења Microsoft Project софтвера при управљању пројектима кроз све фазе пројектног циклуса
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима припреме пројектних предлога и имплементације пројеката
  Предавач: Зоран Јовановић, Министарство економије и регионалног развоја
  Време одржавања: 09:00 - 16:15
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 21 – 22. мај 2012. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 21 – 31. мај 2012. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 - 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 21-22. мај 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ Фидик II део
  Семинар се одржава у циљу унапређивања знања државних службеника о процедурама набавке са Практичним водичем (ПРАГ)/Смерницама за оквирни уговор за радове, као и специфичностима и фазама набавке/тендерских процедура за различите врсте уговора.
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Тихомор Грбић, , консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 08:45-16:00 часова
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 17. мај 2012. године, РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ – КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ
  Семинар се одржава са циљем упознавање полазника са принципима и елементима модерне електронске управе и кључним функционалностима Портала еУправа.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове
  Предавач: Душица Ћук, Министарство културе, информисања и информационог друштва - Управа за Дигиталну агенду
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, 3. спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 17. мај 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ- ПРИМЕР СЛОВЕНИЈЕ (за полазнике присутне на семинару Стратешки/програмски буџет 19.4.2012. или 9.5.2012.)
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања на примеру Републике Словеније, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета и који су сприсуствовали семинару Стратешки/програмски буџет 19.4.2012. или 9.5.2012.године
  Предавач: Катја Лаутар, заменик директора Директората за буџет, Република Словенија
  Време одржавања: 13.30-16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 17. мај 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ- ПРИМЕР СЛОВЕНИЈЕ  (за  полазнике присутне на семинару Стратешки /програмски буџет 14.3.2012. или 18.4.2012.)
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања на примеру Републике Словеније, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета и који су сприсуствовали семинару Стратешки/програмски буџет 14.3.2012. или 18.4.2012.године
  Предавач: Катја Лаутар, заменик директора Директората за буџет, Република Словенија
  Време одржавања: 9.30-12.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 17-18. мај 2012. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ – ИСПЛАТА УГОВАРАЧИМА: ВЕРИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА
  Семинар се одржава у циљу унапређивања знања државних службеника о правилима и процедурама која се односе на финансијске токове као и унапређивања теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за кофинасирање, као и њиховом „удруживању“.
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Данијела Богдан, Јан Валент, Борче Ралевски
  Време одржавања: 09:00 до 16:00 часова
  Место одржавања: Хотел Зира
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 15. мај 2012. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 14-15. мај 2012. године, СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И АНАЛИЗА ТРОШКОВА И КОРИСТИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника о основним елементима и принципима студије изводљивости и базичних принципа израде анализе трошкова и користи у складу са захтевима Европске комисије који се односе на оцењивање пројеката.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у оквиру јединица за управљање ИПА пројектима и међусекторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: ИПА тренери и консултанти пројекта: IPA Project Preparation and Programming
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 14. мај 2012. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Обука се организује у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 09. мај 2012. године, ИЗРАДА БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА ИПА
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања државних службеника о основним принципима и техникама за израду буџета предлога пројеката за ИПА и оспособљавање за израду буџета пројекта.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у оквиру јединица за управљање ИПА пројектима и међусекторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Горан Симуновић, Александар Драгојловић и консултанти пројекта: IPA Project Preparation and Programming
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 9. мај 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, помоћник министра у Министарству финансија и Ивана Јакир-Бајо, Министарство финанисија Републике Хрватске.
  Време одржавања: 9.30-16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 09-10. мај 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВАЊЕ УГОВОРИМА - РАДОВИ
  Семинар се одржава у циљу унапређивања знања државних службеника о процедурама набавке са Практичним водичем (ПРАГ)/Смерницама за оквирни уговор за радове, као и специфичностима и фазама набавке/тендерских процедура за различите врсте уговора.
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Ангело Бјанчи, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 8-9. мај 2012. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Дејан Стојковић, Министарство одбране, и Татјана Јокановић, Министарство вера и дијаспоре
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 7-16. мај 2012. године, БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (7, 9, 11, 14. и 16. мај)
  Семинар се одржава с циљем продуктивнијег коришћења постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 04. мај 2012. године, ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА ЕУ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државне администрације за децентрализовано управљање фондовима ЕУ.
  Циљна група: руководиоци јединица за управљање пројектима и државним службеницима који раде на пословима спровођења ИПА помоћи у оквиру јединица за управљање ИПА пројектима, као и службеницима за програме помоћи у ресорним министарствима и носиоцима релевантних одговорности за спровођење програма и пројеката из ИПА компоненти.
  Предавач: Мирјана Ножић, Министарство финансија
  Време одржавања: 10:00-16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 3. мај 2012.године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници, чланови радних група, који ће учествовати у процесу израде и праћења спровођења плана интегритета у органима државне управе.
  Предавачи: Наташа Божић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 27. април 2012. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Циљ: Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група: Чланови радних група за писање извештаја о родној равноправности у складу са међународним обавезама, као и државни службеници који раде на пословима писања и развоја стратешких докумената, предлагања пројеката, као и изради прописа.
  Предавачи: др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виктимолошко друштво Србије, Јасмина Николић, Виктимолошко друштво Србије
  Време одржавања: 09:30 – 16:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 270
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, Управом за родну равноправност, уз подршку пројекта « Борба против родно и сексуално заснованог насиља», као део програма Уједињених нација за развој.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 27. април 2012. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОД ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ДО ЕВАЛУАЦИЈЕ
  Циљ обуке је унапређење знања и вештина запослених за спровођење процеса стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса.
  Предавач: Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 26 – 27.април 2012. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: Јачање капацитета државних службеника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова.
  Предавачи: Слободанка Марјановић, Министарство економије и регионалног развоја и Славољуб Марковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 26-27. април 2012. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Јан Валнет, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 25. април 2012.године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Циљ обуке је оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници, чланови радних група, који ће учествовати у процесу израде и праћења спровођења плана интегритета у органима државне управе.
  Предавачи: Наташа Божић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 24. април 2012. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на нормативним пословима и учествују у изради нацрта прописа.
  Предавач:
  Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:45-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 24. април 2012. године, РУКОВОДИЛАЦ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ЊЕГОВЕ УЛОГЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 23 - 24. април - 2012. године, ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ИПА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи, односно на пословима дефинисања пројектних предлога за финансирање из средстава међународне помоћи.
  Предавачи: Катарина Гинић, Канцеларија за европске интеграције и Јелена Пајовић ван Реенен, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 23. април 2012. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања полазника о законом прописанима модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана.
  Циљна група: државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове
  Предавачи: Гордана Стевановић, помоћник генералног секретара Заштитника грађана, руководилац Сектора за поступање по притужбама
  Време одржавања: биће накнадно објављено
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 20. април 2012. године, Етика у државној управи
  Циљ: Семинар се одржава с циљем упознавања са кодексом понашања државних службеника узимајући у обзир потребе борбе против корупције, утврђивања јавних стандарда интегритета и правила понашања државних службеника.
  Циљна група: Новозапослени и други државни службеници.
  Предавач: Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције.
  Време одржавања: 09:00 - 16:30
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, телефон: 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 19. април 2012. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државне администрације са садржајем Споразума о стабилизацији и придруживању и роковима примене његових одредби
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Весна Кахримановић, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
  Време одржавања: 09:45-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 19. април 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, помоћник министра у Министарству финансија и Ивана Јакир-Бајо, Министарство финанисија Републике Хрватске.
  Време одржавања: 9.30-16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 18. април 2012. године, МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Снежана Милајић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 9:45 - 13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 18. април 2012. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Циљ
  : Оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес израде и спровођења плана интегритета.
  Предавач: Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00 – 14:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 18. април 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, помоћник министра у Министарству финансија и Ивана Јакир-Бајо, Министарство финанисија Републике Хрватске.
  Време одржавања: 9.30-16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 18-19. април 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВАЊЕ УГОВОРИМА - ГРАНТОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Алеш Жупан, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 08:45-16:00 часова
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 17. април 2012. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се организује у циљу јачањa капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 15-25. април 2013. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (15, 17, 19, 23. и 25. април)
  Оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем MS Excell.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 12. април 2012. године, Отворено о корупцији
  Циљ: Семинар се одржава с циљем подизања свести државних службеника о личној одговорности у спровођењу законом предвиђених мера и механизама.
  Циљна група: Руководиоци и други државни службеници.
  Предавач: Небојша Тасић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09:00 - 16:30
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз,сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, телефон: 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 11-12. април 2012. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања и праћења или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Наташа Милетић, Министарство одбране, Јана Качаревић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 10-11. април 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВАЊЕ УГОВОРИМА - УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 9-10. април 2012. године, ИЗРАДА ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника за активно учешће у процесу израде прописа.
  Циљна група: државни службеници који раде на нормативним пословима.
  Предавачи: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и Радоје Церовић, Народна Скупштина
  Време одржавања: 10:00 до 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 9-10. април 2013. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија и привреде, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 8-18. април 2013. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (8, 10, 12, 16 и 18. април)
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања учесника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 5 – 6. април 2012. године, ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државних службеника за примену стратешких докумената у области одрживог развоја.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима координације Акционог плана Националне стратегије одрживог развоја у надлежним институцијама
  Предавачи: Тијана Спасић, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и Даринка Радојевић, Институт Кирило Савић
  Време одржавања: 09:30-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 5- 6. април 2012. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 05-06. април 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВАЊЕ УГОВОРИМА - СРЕДСТВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Јан Валнет, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2012) – Пословна комуникација
 • 04. април 2012. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 03. април 2012. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са методологијом управљања ризиком.
  Циљна група: Државни службеници у ИПА јединицама институција које чине оперативне структуре ИПА I, II, III и IV
  Предавачи: Андра Ларин ван-дер Пијл, тим лидер на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 08:45-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, II спрат, сала 274
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 2 – 12. април 2012. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Циљ: Семинар се одржава с циљем оспособљавања учесника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 15:00 – 18:00h
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 2. април 2012. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Циљ: Оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес израде и спровођења плана интегритета.
  Предавач: Наташа Божић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00 – 14:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 30. март 2012. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић; 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 30. март 2012. године, АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА
  Циљ обуке је унапређење знања и развој вештина зa спровођење анализе посла, израде описа радних места и разврставање радних места као и за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Милица Буквић и Ивана Пивалица Дробњак, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 28-29. март 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ПРИМЕНОМ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника који раде на пословима примене прописа у вези са планирањем, управљањем и надгледањем процеса примене прописа
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима и државним службеницима који су укључени у процес припреме, примене и надгледања примене прописа
  Предавачи: Џо Лаутер, директор УСАИД Пројекта за боље услове пословања и Драгана Станојевић, заменик директора
  Време одржавања: 10:00-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID-ом, у оквиру Пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 28-29. март 2012. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ, МОДУЛ III
  Семинар се организује са циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима, као и запослени који се баве пословима стратешког планирања.
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International „
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој ( ОЕЦД ) и Европске уније – СИГМА ( Support for Improvement in Goverence and Management )


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 26. март 2012. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: Ивица Лазовић, Министарство за Косово и Метохију
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 26-27. март 2012. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 23. март 2012. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења способности полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Братислав Мијаиловић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 11:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 21. март 2012. године, ЕВРОПСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТОР
  Семинар се одржава у циљу упознавања са начелима европског административног простора и административним праксама држава чланица ЕУ.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић; 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2012) – Борба против корупције
 • 21. март 2012. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са смерницама за израду плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници - чланови радних група који ће учествовати у процесу израде и праћења спровођења плана интегритета у органима државне управе
  Предавач: Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 20 – 30. март 2012. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за самосталну израду табела и обраду података у табелама, као и креирања и обликовања дијаграма и графикона.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Ивица Благданић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00
  Место одржавања: Палата „ Србија '', источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Тијана Бојић, телефон: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 20 – 21. март 2012. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 270
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 19 – 29. март 2012. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања учесника за коришћење напредних техника у обради текста.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00
  Место одржавања: Палата „ Србија „, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Тијана Бојић, телефон: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 19-20. март 2012. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Љиљана Здравковић, Министарство правде -Управа за извршење заводских санкција, Нада Сремчевић, Министарство здравља
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 15. март 2012. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета руководилаца за управљање стресом.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Тијана Бојић, телефон: 301-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 15. март 2012. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на нормативним пословима и учествују у изради нацрта прописа.
  Предавач:
   Драгана Радојичић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:45-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 14. март 2012. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Семинар се организује у циљу унапређења знања државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници
  Предавач: Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 14. март 2012. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са планирањем, спровођењем и надзором процеса стратешког/програмског буџетирања, ради обезбеђивања предуслова за развој стратешког модела планирања буџетских средстава у свим министарствима, као и побољшања управљања јавним финансијама.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима унутрашњих јединица, који обављају финансијско-материјалне послове, као и осталим државним службеницима који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, помоћник министра у Министарству финансија и Ивана Јакир-Бајо, Министарство финанисија Републике Хрватске.
  Време одржавања: 9.30-15.15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 8. март 2012. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА - 12h
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове и осталим државним службеницима који обављају послове припреме и планирања буџета.
  Предавач: Бранислав Стипановић, Министарство финансија
  Време одржавања: 12:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2012) – Јавне финансије
 • 8. март 2012. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА - 10h
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове и осталим државним службеницима који обављају послове припреме и планирања буџета.
  Предавач: Бранислав Стипановић, Министарство финансија
  Време одржавања: 10:00-11:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 8. март 2012. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Семинар се одржава ради стицања знања за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: Државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавачи: Мира Божић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 06-07. март 2012. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ, МОДУЛ III
  Семинар се организује са циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима, као и запослени који се баве пословима стратешког планирања.
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International „
  Време одржавања: 09:00 – 16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој ( ОЕЦД ) и Европске уније – СИГМА ( Support for Improvement in Goverence and Management )


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 5. март 2012. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о заштити података о личности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавачи: Александар Ресановић, заменик повереника и Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
  Време одржавања: 09:30 – 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 5 - 15. март 2012. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему и/или користе MS Access базу као складиште података
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Тијана Бојић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 5 - 7. март 2012. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за самостално вршење анализе ефеката прописа и за адекватно приказивање резултата спроведене анализе у писаној форми (извештај).
  Циљна група: Државни службеници који учествују у припреми прописа
  Предавачи: Андреја Марушић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  Време одржавања: 08:45-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, у оквиру USAID пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 4. април 2013. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2012) – Заштита људских права и тајности података
 • 02. март 2012. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Циљ: Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група: Чланови радних група за писање извештаја о родној равноправности у складу са међународним обавезама, као и државни службеници који раде на пословима писања и развоја стратешких докумената, предлагања пројеката, као и изради прописа.
  Предавачи: др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виктимолошко друштво Србије, Јасмина Николић, Виктимолошко друштво Србије
  Време одржавања: 09:30 – 16:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, Управом за родну равноправност, уз подршку пројекта « Борба против родно и сексуално заснованог насиља», као део програма Уједињених нација за развој, који финансира Влада Краљевине Норвешке.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 1 – 2. март 2012. године, ИЗРАДА ЛОГИЧКЕ МАТРИЦЕ ПРОЈЕКТА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са сврхом, приступом и елементима логичке матрице.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи и дефинисања пројектних предлога за финансирање из средстава међународне помоћи
  Предавачи: Јелена Пајовић ван Реенен, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Александар Драгојловић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 29. фебруар – 1. март 2012. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државних службеника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова
  Предавачи: Стефана Лилић, Канцеларија за европске интеграције и Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 28. фебруар 2012. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом контролне средине, управљања ризиком, ако и са функцијама интерне и екстерне ревизије
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Андра Ларин ван-дер Пијл, тим лидер на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ и Џерард Енис
  Време одржавања: 08:45-16:00
  Место одржавања: Палата „Србија“, II спрат, сала 274
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 27.фебруар 2012. године, ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
  Циљ: Развој аналитичких капацитета државних службеника за унапређење процеса прикупљања и коришћења података званичне статистике.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креирања јавних политика.
  Предавач: Драгана Ђоковић Папић и Владица Јанковић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 10:00 - 15:00
  Место одржавања: Палата Србија, истични улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, тел: 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 24. фебруар 2012. године, ДРЖАВНА УПРАВА – УРЕЂЕЊЕ И ПОСЛОВИ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања државних службеника o пословима државне управе, начелима деловања, органима државне управе, односом органа државне управе са другим органима и структуром руковођења у органима државне управе.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Славица Петровић Максић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
  Тестирање за почетни напредни ниво (А22)

  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на немачком језику из домена европских интеграција.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Предавачи: из Гете института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи и Гете институтом у Београду
  Напомена: Тестирање је планирано за крај фебруара 2012. године, а тачан термин тестирања биће накнадно утврђен


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2012) – Страни језик
 • НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
  Тестирање за средњи основни ниво (Б11)

  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на немачком језику из домена европских интеграција.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Предавачи: из Гете института у Србији
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи и Гете институтом у Београду
  Напомена: Тестирање је планирано за крај фебруара 2012. године, а тачан термин тестирања биће накнадно утврђен


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2012) – Јавне политике
 • 21. фебруар 2012. године, САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
  Циљ: Упознавање са законодавним, институционалним и финансијским оквиром и међународно-правним стандардима учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у процесу израде и примене јавних политика.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници који раде на пословима планирања и анализа у органима државне управе, као и креирања јавних политика.
  Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право Будимпешта
  Време одржавања: 10:00 – 16:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Тијана Бојић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2012) – Припрема и примена прописа
 • 21. фебруар 2012. године, МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Семинар се одржава с циљем стицања знања о значају, садржају и процедурама израде различитих врста прописа
  Циљна група: Државни службеници који учествују или ће учествовати у изради прописа
  Предавач: Радоје Церовић, Народна скупштина
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 270
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2012) – Рачунарска писменост
 • 20. фебруар - 1. март 2012. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: Ивица Благданић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2012) – Уставно уређење и државна управа
 • 20 и 21. фебруара 2012., КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2012) – Руковођење у државној управи
 • 9. и 10. фебруар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач:
  Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања:
   09:00.16:00h
  Место одржавања
  : Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, тел: 301-4236
  Организатори:
  Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 9. и 10. фебруар 2012. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и израдом и/или прегледањем извештаја о надзору.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавачи: Габриел Бонафеде и Галина Карамочева
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 8. и 9. фебруар 2012. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА - ТВИНИНГ
  Семинар се одржава с циљем унапређивања знања државних служеника о процедурама набавке са Практичним водичем (ПРАГ)/Правилником за твининг, као и специфичностима и фазама набавке/тендерских процедура за различите врсте уговора
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Skirmantas Pileckas
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 7. и 8. фебруар 2012. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и израдом и/или прегледањем извештаја о надзору.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавачи: Габриел Бонафеде и Галина Карамочева
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2012) – Управљање и планирање у државној управи
 • 7-9. фебруар 2012. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (модул II)
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International”
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел  011/311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 07. фебруар 2012. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци из Министарства спољних послова
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-13:00 часова
  Место одржавања: Министарство спољних послова, Дипломатска академија
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2012) – Европске интеграције
 • 06. фебруар 2012. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
  Време одржавања: 09:00-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 301-42-38 
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2012) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 03. фебруар 2012. године, ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИЗРАДА НАЦРТА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
  Обука се организује у циљу упознавања учесника са Акционим планом за програмирање међународне помоћи у 2012. укључујући програмирање ИПА 2013. као и процесом идентификовања и израде нацрта предлога пројеката
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у ужим унутрашњим јединицама чији делокруг рада обухвата писање предлога пројеката и управљање пројектима.
  Предавачи: Предавачи из Канцеларије за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 470
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 3. и 6. фебруар 2012. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и израдом и/или прегледањем извештаја о надзору.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавачи: Габриел Бонафеде и Галина Карамочева
  Место одржавања: Хотел Москва
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ

TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 27. јануар 2012. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ

TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2012) – Службенички систем
 • 26. јануар 2012. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ обуке је унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ

TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ

TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2012) – Обука предавача
 • 25. и 26. јануар 2012. године, ОПШТА ОБУКА ПРЕДАВАЧА - РАЗВОЈ ТРЕНЕРСКИХ ВЕШТИНА
  Обука се одржава у циљу унапређења знања и вештина потребних за успешну припрему и реализацију обука као и развоја вештина презентација.
  Циљна група: државни службеници, предавачи Службе за управљање кадровима
  Предавач: Небојша Андрић, тренер у области јавног наступа и односа са јавностима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Ханс Зајдел Фондацијом 


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2012) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 23. јануар 2012. године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре, Васе Чарапића 20, велика сала

  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


претрага
календар