ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > О Служби > Организација Службе за управљање кадровима

Oрганизација Службе за управљање кадровима

У Служби се образују следеће основне унутрашње јединице:

1) Сектор за одабир и развој кадрова;
2) Сектор за аналитичке послове;
3) Сектор за правне, финансијске и опште послове.

1) Сектор за одабир и развој кадрова обавља послове који се односе на: спровођење конкурсних поступака за одабир кадрова у органима државне управе и службама Владе; унапређење поступка одабира кадрова и развој техника и инструмената за одабир; праћење оцењивања у органима и израду годишњег извештаја; анализу и процену потреба за стручним усавршавањем државних службеника; анализу индивидуалних потенцијала за развој; управљање каријером државних службеника; пројекте усмерене на подршку раду Службе, међународну сарадњу са донаторима и институцијама које су одговорне за послове у вези са управљањем људским ресурсима; сарадњу са органима и са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Сектора и друге послове везане за одабир, оцењивање, развој и област управљања каријером државних службеника.

У Сектору за одабир и развој кадрова образују се следеће уже унутрашње јединице:

 (1) Одсек за спровођење поступка одабира кадрова;
 (2) Центар за управљање каријером државних службеника.

Одсек за спровођење поступка одабира кадрова обавља послове који се односе на: спровођење конкурса за попуњавање извршилачких радних места и учешће у конкурсним комисијама у органима; проверу вештина потребних за рад на извршилачким радним местима и положајима путем психометријских тестова; унапређење поступка одабира кадрова и развој техника и инструмената за процену компетенција и одабир; сарадњу са органима и са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Одсека и друге послове везане за одабир кадрова.

Центар за управљање каријером државних службеника обавља послове који се односе на: анализу индивидуланих потенцијала за развој и управљање каријером државних службеника; предлагање и ажурирање оквира компетенција; утврђивање каријерних потреба државних службеника и помагање у изради каријерних мапа у органима државне управе; спровођење процене потенцијала за развој државних службеника и пружање стручне помоћи у изради индивидуалних планова развоја; праћење ефеката рада Центра за управљање каријером; анализу резултата поступка оцењивања и праћење његовог утицаја на развој државних службеника; пружање стручне подршке органима државне управе у спровођењу поступка оцењивања државних службеника; саветовање, инструктажа и коучинг руководилаца и запослених у јединицама за кадрове у области управљања каријером; сарадњу са Националном академијом за јавну управу у процени потреба за стручним усавршавањем, креирању Програма обука за руководиоце различитих нивоа и друге групе запослених у приоритетним областима као и утврђивању критеријума и мерила за вредновање програма стручног усавршавања; праћење ефеката развоја и управљања каријером кроз оцене учинка и праћење мотивације и задовољства послом; креирање и иновирање метода, техника и инструмената за процену индивидуалних потенцијала за развој; вођење евиденције о тестираним кандидатима и давање препорука за њихово ангажовање; израђивање извештаја и давање препоруке из области управљања каријером државних службеника, сарадњу са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Центра и друге послове везане за оцењивање државних службеника и управљање каријером државних службеника.


2) Сектор за аналитичке послове

Сектор за аналитичке послове обавља послове који се односе на: анализу описа послова радних места у органима и њихово правилно разврставање у звања и врсте; давање мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; унапређење система разврставања радних места; сачињавање Посебног каталога звања, положаја и функција у органима државне управе; праћење, анализу стања и потреба органа у области кадрова; припрему предлога кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; вођење евидинције интерног тржишта рада; помоћ државним службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помоћ органима у решавању кадровских потреба; формирање и ажурирање база података у информационом систему који води Служба; вођење Централне кадровске евиденције о државним службеницима и намештеницима; послове пројектовања, успостављања и одржавања рачунарске мреже са елементима заштите; старање о коришћењу рачунара и мреже коју користи Служба; израду и ажурирање интернет презентације странице Службе; оглашавање интерних конкурса за попуњавање извршилачких радних места; објављивање конкурса на интернет страници Службе; сарадњу са органима и са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Сектора и друге послове везане за анализу посла, планирања кадрова, информациони систем и интерно тржиште рада.

У Сектору за аналитичке послове образују се уже унутрашње јединице:

 (1) Група за анализу радних места и планирање кадрова;
 (2) Група за Централну кадровску евиденцију и информационе системе.

У Групи за анализу радних места и планирање кадрова обављају се послови који се односе на: анализу описа послова и радних места у органима и њихово правилно разврставање у звања и врсте; давање мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; унапређење система разврставања радних места; сагледавање описа послова са становишта сврхе радног места и примене мерила за процену радног места у одређивању звања; сачињавање Посебног каталога звања, положаја и функција у органима државне управе; координацију активности јединица за кадрове у изради нацрта кадровских планова органа; припрему предлога кадровског плана и праћење његовог спровођења кроз акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; вођење евиденције интерног тржишта рада; израду обавештења о испуњености услова за попуњавање извршилачких радних места у органима; оглашавање интерних конкурса за попуњавање извршилачких радних места; помоћ државним службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помоћ органима у решавању кадровских потреба; пружање стручне помоћи органима државне управе и службама Владе у примени прописа из делокруга рада Групе; сарадњу са јединицама локалне самоуправе из делокруга Групе и друге послове везане за анализу посла, описе послова радних места и планирање кадрова.


У Групи за Централну кадровску евиденцију и информационе системе обављају се послови који се односе на: формирање и ажурирање база података у информационом систему који води Служба; вођење Централне кадровске евиденције о државним службеницима и намештеницима; послове пројектовања, успостављања и одржавања рачунарске мреже са елементима заштите; старање о коришћењу рачунара и мреже коју користи Служба; израду и ажурирање интернет презентације Службе; обраду података уписаних у Централну кадровску евиденцију у сврху извршавања послова из надлежности Службе; објављивање конкурса за попуњавање извршилачких радних места и положаја на интернет страници Службе; сарадњу са органима и са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Групе и друге послове везане за информационе системе.


3) Сектор за правне, финансијске и опште послове

Сектор за правне, финансијске и опште послове обавља послове који се односе на: стручно-техничке и административне послове за потребе Високог службеничког савета и конкурсних комисија које он именује за попуњавање положаја у органима; оглашавање интерних и јавних конкурса за попуњавање положаја; старање о условима и средствима за рад Високог службеничког савета и средствима за рад Жалбене комисије Владе; радне односе државних службеника и намештеника у Служби; приступ информацијама од јавног значаја; безбедност и здравље на раду; финансијско-материјалне и рачуноводствене послове; набавку опреме и средстава за рад; сарадњу са органима и са јединицама локалне самоуправе у областима из делокруга Сектора и друге послове из области правних, финансијских и општих послова.

У Сектору за правне, финансијске и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

(1) Група за подршку Високом службеничком савету;
(2) Група за финансијске и рачуноводствене послове.


Група за подршку Високом службеничком савету обавља послове који се односе на: стручно-техничке и административне послове за потребе Високог службеничког савета; припрему седница Високог службеничког савета; израду записника са седница Високог службеничког савета; израду аката Високог службеничког савета; организовање рада конкурсних комисија за попуњавање положаја које именује Високи службенички савет; израду записника и других аката конкурсних комисија; достављање аката конкурсних комисија покретачу поступка за попуњавање положаја; оглашавање интерних и јавних конкурса за попуњавање положаја; пружање обавештења учесницима у конкурсном поступку; израду анализа и извештаја о конкурсним поступцима за попуњавање положаја; сарадњу са органима и јединицама локалне самоуправе из делокруга Групе и друге послове везане за подршку Високом службеничком савету.

Група за финансијске и рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: планирање средстава за финансирање надлежности Службе, рад Високог службеничког савета и Жалбене комисије Владе; законито и наменско трошење буџетских средстава као и буџетских средстава по одобреним пројектима од стране донатора; израду завршног рачуна; израду извештаја о извршењу буџета; вршење интерне контроле рачуноводствених исправа и поступака у реализацији буџета Службе; обраду података у сврху обрачуна плата и накнада државних службеника и намештеника и друге послове везане за финансијско рачуноводствено пословање Службе.

Ужа унутрашња јединица изван сектора


4) Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе

Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе обавља послове који се односе на: старање о условима за рад Жалбене комисије Владе; стручно - техничку и административну подршку Жалбеној комисији Владе у поступку по жалбама државних службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса; израду аката Жалбене комисије Владе; сарадњу са органом који је одлучивао у првом степену у вези аката неопходних за одлучивање по жалби; припрему седница Жалбене комисије Владе; вођење записника са седница Жалбене комисије Владе; достављање другостепених решења првостепеном органу; припрему одговора на тужбе у судским поступцима; вођење регистра предмета по жалбама за потребе Жалбене комисије Владе; израду анализа и извештаја о поступцима по жалбама; пружање обавештења странкама у вези са током поступка по жалби; сарадњу са једницама локалне самоуправе и друге послове везане за подршку Жалбеној комисији Владе.

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби за управљање кадровима можете преузети овде.

претрага