ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > О Служби > Делокруг рада

Делокруг Службе за управљање кадровима

Улога Службе за управљање кадровима је да пружи континуирану подршку реформи државне управе у складу са принципима професионализације, деполитизације, рационализације и модернизације утврђеном Стратегијом реформе државне управе, као и да обезбеди примену и даљи развој утврђених стандарда и процедура у процесима који чине управљање људским потенцијалима.

Служба за управљање кадровима je Владина служба основана крајем 2005. године. Њена улога је да подржава реформу државне управе, водећи се основним принципима садржаним у Стратегији коју је Влада донела 2004. Године пре свега принципом професионализације. Служба не одлучује о кадровима у државној управи, она ствара услове за развој професионалне државне управе способне да одговори изазовима који се пред њу постављају. Од свог оснивања Служба има један циљ - да буде модеран сервис и носилац промена у области управљања људским потенцијалима. Створити услове за ефикасан одабир кадрова, применом критеријума способности, за правилно одлучивање о напредовању према резултатима рада, за континуирано стручно усавршавање и развој каријере државних службеника неки су од наших најважнијих задатака.

Служба за управљање кадровима обавља следеће стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа:

1. оглашава интерне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места и интерне и јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима и стара се о правилном спровођењу поступка;

2. припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о правилном спровођењу донесеног кадровског плана;

3. даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима;

4. пружа стручну помоћ органима у вези са управљањем кадровима и унутрашњим уређењем;

5. води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у органима;

6. води евиденцију интерног тржишта рада у органима, помаже државним службеницима у вези с њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у решавању кадровских потреба;

7. припрема за Владу предлог програма општег стручног усавршавања државних службеника и oрганизује стручно усавршавање сагласно донесеном програму;

8. обавља стручно-техничке и административне послове за Високи службеничи савет и Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад.

Служба обавља и друге послове значајне за управљање кадровима.

претрага