ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > О Служби > Буџет Службе за управљање кадровима

Буџет Службе за управљање кадровима

ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ 

Збирни преглед расположивих апропријација

Економска класификација Опис 2010 2011 2012 Ребаланс буџета за 2012 20132014201520162017
411 Плате, додаци и накнаде запослених 41.703.000,00 41.969.000,00 44.563.000,00 44.563.000,00 46.050.000 43.287.000,00 39.102.000,00 48.768.000,00 40.278.000,00
412 Социјални доприноси 7.569.000,00 7.589.000,00 7.976.000,00 7.976.000,00 8.245.000 7.813.000 7.005.000 6.966.000 7.218.000
413 Накнаде у натури 197.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 250.000,00
414 Социјална давања запосленима 1.386.000,00 650.000,00 650.000,00 800.000,00 700.000 1.200.000 2.000.000 2.159.000 1.716.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.468.000,00 1.290.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 1.500.000 1.450.000 1.600.000 1.220.000 1.410.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000,00 1.000,00 60.000,00 51.000,00 160.000 150.000 155.000 347.000 350.000
421 Стални трошкови 620.000,00 678.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000 750.000 750.000 726.000 766.000
422 Трошкови путовања 500.000,00 547.000,00 310.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 230.000,00 230.000,00
423 Услуге по уговору 32.918.000,00 36.012.000,00 32.030.000,00 28.900.000,00 27.673.000,00 31.405.000,00 32.876.000,00 27.366.000,00 34.300.000,00
425 Текуће поправке и одрж.оп. 225.000,00 246.000,00 200.000,00 580.000,00 250.000 170.000 150.000 300.000 150.000
426 Материјал 800.000,00 875.000,00 750.000,00 700.000,00 850.000,00 470.000,00 470.000,00 536.000,00 693.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.573.000,00 1.623.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - - - - - 0,00 0,00 231.000,00 -
512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 - 1.000,00 1.100,00 231.000 2.300.000
515 Нематеријална имовина - 3.500.000,00 - - - - - - 1.000
  Донације 23.529.000,00 2.220.017,52
  УКУПНО: 111.117.000,00 93.758.000,00 89.390.000,00 86.242.000,00 86.529.000,00 88.669.000,00 87.181.000,00 82.783.000,00 96.136.017,52

 

Измене и допуне Плана извршења буџета Службе за управљање кадровима за 2012. од 3.12.2012.

Измене и допуне Плана извршења буџета Службе за управљање кадровима за 2012. од 1.10.2012.

План извршења буџета Службе за управљање кадровима за 2012

 

претрага