ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

УРЕДБЕ

Закон о државним службеницима
("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005,64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 (чл. 55-63. нису у пречишћеном тексту),99/2014 (чл. 29-33. нису у пречишћеном тексту) и 94/2017 (чл 7-11. нису упречишћеном тексту) и 95/2018 (чл. 91-99. нису у пречишћеном тексту)Уредба о вредновању радне успешности државних службеника
("Службени гласник РС", бр. 2/2019)Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
("Службени гласник РС", бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009 (чл. 8. није у пречишћеном тексту), 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 и 4/2019. )Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника
("Службени гласник РС", бр. 4/2019)Уредба о начелима за уређење и организацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
("Службени гласник РС", бр. 81/2007(званични пречишћенитекст), 69/2008, 98/2012, 87/2013и 2/2019)Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
("Службени гласник РС", бр. 2/2019)Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 106/05, 109/2009)Уредба о службама Владе
("Службени гласник РС", бр. 75/05, 48/2010)Уредба о припреми кадровског плана у државним органима
("Службени гласник РС", бр. 8/06)Уредба о разврставању радних места намештеника (интерно пречишћен текст) ("Службени гласник РС", бр. 5/06 и 30/06)Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015)Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", бр. 16/09, 84/2014, 81/2016, 76/2017;)


 

Уредба о накнади и отпремнини државних службеника и намештеника
("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/2014, 84/2015)

 

Уредба о стручном усавршавању државних службеника ("Службени гласник РС", бр. 25/2015-27)


претрага